Categori: Gofal Canser Tenovus

Amlinellu sut mae signalu oncogenig PI3K/PTEN yn cyfrannu at ganser y prostad

Myfyriwr: Manisha Dass Goruchwyliwr: Dr Helen Pearson Lleoliad: Prifysgol Caerdydd Math o Ganser: Canser y Prostad Dyddiad dechrau a gorffen: Ionawr 18 – Ionawr 21 Canser y prostad yw’r canser sy’n achosi’r ail nifer fwyaf o farwolaethau sy’n gysylltiedig â chanser mewn dynion, ac mae’n gyfrifol am fwy na 300,00 o farwolaethau y flwyddyn drwy’r byd. Er y cyfraddau ymateb… Darllen mwy »

Y Pecyn Gwerthuso Canser Seicogymdeithasol: datblygu protocol gwerthuso wedi’i deilwra a chronfa ddata canlyniadau ymchwil ar gyfer gwerthuso cymorth canser a mentrau ataliol.

Myfyriwr: Zoe Cooke Goruchwyliwr: Dr Ceri Phelps Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Math o Ganser: Pob un Dyddiad dechrau a gorffen: Chwefror 18 – Chwefror 21 Nod cyffredinol cyntaf yr ysgoloriaeth PhD hon yw canfod, mesur a mapio canlyniadau gwerthuso craidd ar gyfer mentrau canser seicogymdeithasol. Yr ail nod yw datblygu a gwerthuso defnyddioldeb cronfa ddata gyfrifiadurol bwrpasol… Darllen mwy »

Llwyfan drosoffila in vivo ar gyfer canfod biofarcwyr sensitifrwydd i ymbelydredd

Myfyriwr: Terrence Trinca Goruchwyliwr: Dr Joaquín de Navascués Melero Lleoliad: Prifysgol Caerdydd Math o Ganser: Pob un – Radiotherapi Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 17 – Hydref 20 Mae radiotherapi yn rhan hanfodol o driniaeth ganser. Mae’n cael ei argymell i ryw 50% o’r holl gleifion canser. Mae’n gyfrifol am 40% o bob iachâd, ac mae’n gost-effeithiol iawn (5% o… Darllen mwy »

Defnyddio diffygion atgyweirio DNA a ganfyddir mewn celloedd canser ar gyfer triniaeth gyda gwenwyn topoisomerase ac analogau niwcleosid

Myfyriwr: Martina Salerno Goruchwyliwr: Dr Edgar Hartsuiker Lleoliad: Prifysgol Bangor Math o Ganser: Pob un Dyddiad dechrau a gorffen: Tachwedd 17 – Tachwedd 20 Nod cyffredinol y prosiect yw gwella canlyniadau canser drwy ddefnyddio diffygion atgyweirio DNA sydd i’w cael yn aml mewn celloedd canser ar gyfer therapi. Yn benodol, byddant yn sgrinio ar gyfer, ac yn datblygu, atalydd newydd… Darllen mwy »

Rheoli cemotherapi drwy’r geg gartref: astudiaeth achos archwiliadol o ymlyniad at driniaeth ymysg pobl sydd â chanser ac yn byw yng Nghymoedd De-Ddwyrain Cymru

Myfyriwr: I’w gadarnhau Goruchwyliwr: Yr Athro Jane Hopkinson Lleoliad: Prifysgol Caerdydd Math o Ganser: Pob un – Cemotherapi Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 17 – Hydref 20 Erbyn hyn, mae dros 25% o driniaeth ganser yn cael ei roi drwy ddefnyddio meddyginiaethau gwrth-ganser. Prin yw’r wybodaeth am reoli triniaeth canser gartref. Mae’n golygu bod angen gwybodaeth, sgil a hyder ar… Darllen mwy »

Ymyriad addysgiadol ar sgiliau ymdopi i helpu nyrsys canser yr ysgyfaint a’u cleifion i gael canlyniadau mwy cadarnhaol fyth o’u hamser gyda’i gilydd, a thrwy hynny, gynyddu’r defnydd o wasanaethau cymorth canser yr ysgyfaint.

Myfyriwr (MPhil): Patrick Cronin Goruchwyliwr: Dr Simon Payne Lleoliad: Prifysgol Aberystwyth Math o Ganser: Ysgyfaint Dyddiad dechrau a gorffen: Medi 2017 – Medi 2018 Mae nyrsys canser yr ysgyfaint yn wynebu tasg hynod anodd: mae hanner y bobl sydd â Chanser yr Ysgyfaint yn marw o fewn chwe mis ar ôl cael diagnosis, 75% o fewn blwyddyn, ac mae’r cyfraddau… Darllen mwy »

Datblygu offer a deunyddiau cymorth ffynhonnell agored i alluogi defnyddwyr system gwybodaeth ddaearyddol nad ydynt yn arbenigwyr i fesur mynediad daearyddol at wasanaethau sgrinio a chymorth canser mewn perthynas â thueddiadau ardaloedd bach mewn achosion o ganser

Myfyriwr: Richard Williams Goruchwyliwr: Yr Athro Gary Higgs Lleoliad: Prifysgol De Cymru Math o Ganser: Pob un – Hygyrchedd daearyddol at driniaeth Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2016 – Medi 2019 Bydd yr ysgoloriaeth PhD yn adeiladu ar ymchwil a gyhoeddwyd eisoes, a adolygwyd gan gymheiriaid ac a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ymchwil Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol yn y Gyfadran Gyfrifiadureg, Peirianneg… Darllen mwy »

Datblygu dull generig o ddarparu therapïau ar gyfer triniaeth canser mewn modd detholus iawn

Myfyriwr: Emily Mills Goruchwyliwr: Dr Yu-Hsuan Tsai Lleoliad: Prifysgol Caerdydd Math o Ganser: Pob un – Darparu cyffuriau canser Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2017 – Medi 2020 Nid yw’r rhan fwyaf o gyffuriau canser yn ddetholus iawn, ac yn aml maen nhw’n achosi sgil-effeithiau niweidiol yn y corff. Felly, mae cemotherapi’n gallu bod yn brofiad annioddefol i gleifion. Rydyn… Darllen mwy »

Atgyfeirio lleyg yn y diagnosis cynnar o ganser

Myfyriwr: Emma Campbell Goruchwyliwr: Dr Julia Hiscock Lleoliad: Prifysgol Bangor Math o Ganser: Pob un – Diagnosis cynnar o ganser Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2017 – Medi 2020 Deall atgyweirio lleyg cyfoes ar gyfer symptomau posibl canser, a dysgu os, a sut, gallant annog diagnosis cynharach o ganser. Bydd hyn yn darparu gwybodaeth i’w defnyddio ar gyfer ymyriadau ar… Darllen mwy »

Chwiliedydd â labeli PET ar gyfer Haenu Cleifion Canser

Myfyriwr: Roderick Stark Goruchwyliwr: Dr Ian Fallis Lleoliad: Prifysgol Caerdydd Math o Ganser: Pob un – Triniaeth canser Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2016 – Medi 2019 Bydd y gwaith hwn yn berthnasol yn glinigol yn y dyfodol oherwydd gan fod yr olinyddion arfaethedig union yr un fath yn glinigol â gemcitabin a’i analogau pro-gyffuriau, bydd y nifer sy’n derbyn… Darllen mwy »