Helpu athletwyr anafedig i ddychwelyd i chwaraeon: Cyhoeddodd Holly Jones ei phapur cyntaf

Mae Holly Jones, ymchwilydd PhD KESS 2 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi cyhoeddi ei phapur cyntaf yn y Cyfnodolyn Sgandinafaidd Meddygaeth a Gwyddoniaeth mewn Chwaraeon (Ffactor Effaith 4.221) yn dilyn rhan gychwynnol ei phrosiect ymchwil. Mae prosiect cydweithredol Holly gyda phartner cwmni Dragons Rugby Wales yn canolbwyntio ar archwilio strategaethau symud coesau is gan ddefnyddio technoleg gwisgadwy.

Mae rhan gyntaf ei hymchwil yn ceisio nodi patrymau symud mewn gweithgareddau penodol ar ôl ailadeiladu ligament croeshoeliad anterior (ACLR) i helpu i hysbysu clinigwyr o barodrwydd athletwr i ddychwelyd i chwaraeon yn dilyn llawdriniaeth ac adsefydlu.

Y nodau astudio oedd:

  • ymchwilio i effaith tasg ar strategaeth symud trwy archwilio gwahaniaethau mewn dosbarthiad gwaith ar y cyd pan berfformiwyd yr un dasg naid gollwng fertigol yn ddwyochrog ac yn unochrog, a phan berfformiwyd dwy dasg unochrog wahanol (y naid ollwng unochrog a thoriad a gynlluniwyd ymlaen llaw 90°)
  • archwilio effaith grŵp ar strategaeth symud trwy archwilio gwahaniaethau mewn dosbarthiad gwaith ar y cyd rhwng ACLR ac unigolion nad ydynt wedi’u hanafu
  • archwilio lefel yr ohebiaeth mewn strategaethau symud a ddefnyddir gan ACLR a chyfranogwyr nad ydynt wedi’u hanafu wrth berfformio naid gollwng ddwyochrog ac unochrog, a dwy dasg unochrog wahanol (naid gollwng unochrog a thoriad wedi’i gynllunio ymlaen llaw 90 °).

Dywedodd y goruchwyliwr academaidd Dr Izzy Moore,

“Mae deall symudiad dynol yn dilyn adsefydlu anafiadau yn hanfodol er mwyn i glinigwyr a hyfforddwyr sy’n gweithio gydag athletwyr benderfynu a ydyn nhw’n barod i ddychwelyd i chwaraeon. Mae papur PhD cyntaf Holly yn darparu mewnwelediadau pwysig i sut mae athletwyr yn perfformio rhai symudiadau a sut mae hyn yn trosglwyddo i symudiadau eraill. Nid yn unig y mae cymhwysiad clinigol gwych i’w hymchwil, ond mae’r gwaith hefyd o ansawdd uchel ac wedi’i gyhoeddi yn un o’r cyfnodolion meddygaeth chwaraeon a gwyddoniaeth gorau. Mae hwn yn gyflawniad gwych. ”

Bydd canfyddiadau’r gwaith hwn nid yn unig yn gwella cyflwyno’r asesiadau sy’n helpu athletwr i ddychwelyd i chwaraeon yn dilyn ACLR ond byddant hefyd yn hwyluso gostyngiad yn nifer y data y mae angen i glinigwyr eu dadansoddi, yn ogystal â lleihau nifer y gwahanol brofion sydd eu hangen ar athletwyr i’w gwblhau yn ystod eu hadsefydlu.

Dywedodd Holly,

“Gwnaeth KESS 2 y papur hwn yn bosibl trwy ganiatáu imi dreulio pythefnos yn y Clinig Llawfeddygaeth Chwaraeon (SSC), Dulyn. Casglwyd y data yn yr astudiaeth hon gan y Clinig Llawfeddygaeth Chwaraeon (SSC), ac roeddent yn ddigon caredig i ganiatáu imi gael mynediad i’w ddefnyddio. Mae KESS 2 wedi gwella fy hyder a fy sgiliau ac wedi caniatáu imi gael mewnwelediad i amgylchedd chwaraeon perfformiad uchel (gyda fy mhartner yn y diwydiant), yn ogystal â phersbectif clinigol o fy nghyfnod yn SSC. ”

Gellir darllen y cyhoeddiad yn: https://doi.org/10.1111/sms.14104

Gellir cysylltu â Holly am ei hymchwil trwy e-bost yn: st20057426@outlook.cardiffmet.ac.uk

KESS 2 Logo