Er cof : Dr Adrian Mironas

Gyda thristwch mawr rydym yn rhannu’r newyddion am farwolaeth Cyn-fyfyriwr KESS 2, Dr Adrian Mironas, a fu farw ar y 24ain o Ionawr 2022. Hoffem gofio Adrian drwy gydnabod ei gyflawniadau a’i gyfraniadau drwy KESS 2 ag o fewn y gymdeithas academaidd broffesiynol ehangach.

Roedd Adrian yn angerddol am ei ymchwil ac yn gyfoed gweithgar iawn yn yr hyn yr oedd yn hoffi ei alw’n “deulu KESS 2” ers ddechrau’r prosiect. Siaradodd mewn llawer o ddigwyddiadau KESS 2, gan ennill gwobrau am ei gyflwyniadau; mynychodd sawl Ysgol Graddedig Trawswladol KESS 2 ym Mhortiwgal, Gwlad Belg, Cymru a Sweden ac, yn fwy diweddar, cymerodd ran mewn astudiaeth achos yn myfyrio ar ei amser yn ystod ei brosiect a ariannwyd gan KESS 2.

Dechreuodd ei daith academaidd gyda BSc mewn Biocemeg gan ddilyn hynny gyda MPhil mewn Bioleg Foleciwlaidd a ariannwyd trwy raglen gyntaf KESS. Aeth Adrian ymlaen wedyn i astudio diagnosis a monitro clefydau anadlol ar gyfer ei PhD trwy KESS 2 ac enillodd ei gymhwyster doethuriaeth yn IBERS Prifysgol Aberystwyth mewn prosiect cydweithredol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a ProTEM Service Ltd.

Llwyddodd i amddiffyn ei viva ac enillodd ei ddoethuriaeth yn 2020, yna parhaodd â’i yrfa broffesiynol tra’n gweithio gyda Thechnoleg Iechyd Cymru, gan ymuno â’u tîm fel Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd.

“Roedd Adrian yn ymchwilydd lliwgar, bywiog ac angerddol ac yn aelod o’n teulu KESS 2. Roedd yn ffrind annwyl ac yn gydweithiwr dibynadwy a fydd bob amser yn ein calonnau. Mae hyn yn golled mor drist i ni i gyd. Roeddem yn ffodus i rannu’r amser a gawsom gydag ef ac ein bod wedi creu llawer o atgofion hapus gyda’n gilydd. Mae ein meddyliau gyda theulu Adrian yn yr amser anodd hwn.” – Penny Dowdney, Rheolwr KESS 2 Cymru.

Mae Adrian wedi cael ei orffwys gan ei deulu yn Rwmania a bydd colled fawr ar ei ôl gennym ni i gyd.


Gallwch ddarllen mwy am ymchwil, cyhoeddiadau a gyrfa broffesiynol Adrian yn y dolenni canlynol:

https://www.researchgate.net/profile/Adrian-Mironas

https://healthtechnology.wales/about/htw-team/

http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/dr-adrian-mironas/