Arddangosfa Caffael Cyhoeddus gyda phresenoldeb KESS 2 yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor

Cynhelir arddangosfa’n trafod Caffael Cyhoeddus a Nodau Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor ddydd Mawrth 4 Chwefror. Yno, bydd swyddogion caffael o bob rhan o’r sector cyhoeddus yng Ngogledd Cymru, academyddion ac arweinwyr eraill ym maes caffael cyhoeddus, yn rhoi sylw i sut y gall cyrff cyhoeddus ddefnyddio bwyd lleol, a gynhyrchir mewn modd mwy cynaliadwy, a chwrdd â’r nodau llesiant.

Bydd Dr Eifiona Thomas Lane a Luke Prosser, myfyriwr PhD a ariennir trwy raglen KESS 2, sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn rhoi cyflwyniad ynglŷn â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’r cyfleoedd i gyflawni’r nodau llesiant trwy gaffael bwyd lleol.

Hefyd yn siarad bydd cynrychiolwyr o’r Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol ar Gaffael Bwyd Dynamig, Gwasanaethau Masnachol y Goron a Bwyd am Oes.

Mae a wnelo’r digwyddiad hwn, a gynhelir gan Môn Larder, Menter Môn ac Is-adran Bwyd a Diod Cymru, Llywodraeth Cymru, yn uniongyrchol ag ymchwil sy’n cael ei gwneud ar hyn o bryd fel rhan o’r cyrsiau daearyddiaeth ym Mangor, ac yn enwedig gwaith PhD Luke Prosser ar gadwyni cyflenwi bwyd a diod cynaliadwy yng Nghymru, ac ymchwil ehangach i ddiwydiannau bwyd cynaliadwy gan Dr Eifiona Thomas Lane a Rebecca Jones.

Mae’r digwyddiad hwn yn arwydd o ymrwymiad parhaus i gyfnewid gwybodaeth rhwng y Brifysgol, academyddion a sefydliadau ehangach a chyrff cyhoeddus yng ngogledd Cymru.

Cyllidir ysgoloriaeth ymchwil Luke Prosser gyda Menter Môn dan Raglen Ysgoloriaeth Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth (KESS 2). Mae KESS 2 yn rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd o bwys dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. .  Fe’i cyllidir KESS 2 yn rhannol gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF) cydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd ac mae yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid allanol, wedi’u lleoli yn Ardal Gydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd).  Mae elfennau’r Meistri Ymchwil a PhD wedi’u cyfuno â rhaglen hyfforddi mewn medrau uchel eu safon, gan arwain ar Gymhwyster Ôl-radd mewn Datblygu Sgiliau. Bydd KESS 2 yn parhau tan 2022, ac yn darparu 600+ o leoedd PhD a Meistr Ymchwil ar draws Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag: Eifiona.thomaslane@bangor.ac.uk

Wedi ei gyhoeddi yn wreiddiol yn: https://www.bangor.ac.uk/news/diweddaraf/arddangosfa-caffael-cyhoeddus-43055