Ymchwilydd KESS 2 o Brifysgol Bangor yn cyflwyno manylion symudiadau nadroedd mewn cynhadledd

Tom Major tracking snakes

Tom yn tracio nadroedd Aesculapian yn 2021 (Credyd delwedd: Dr Wolfgang Wüster)

 

Cyflwynodd Tom Major, ymchwilydd KESS 2 o Brifysgol Bangor, ganfyddiadau rhagarweiniol ei waith PhD yn y Cyfarfod Gweithwyr Herpetoffawna ar-lein ar ddydd Sadwrn 5 Chwefror 2022. Roedd y gynhadledd yn canolbwyntio ar ymlusgiaid ac amffibiaid anfrodorol yn y DU ac fe gafwyd Tom, sy’n cael ei noddi gan y Sŵ Fynydd Gymreig, gyfle i gyflwyno ei ganfyddiadau cynnar i weithwyr herpetolegol proffesiynol, academyddion a selogion o’r DU.

Mae rhan o ymchwil Tom yn ymchwilio i ddefnydd gofod ac ymddygiad rhywogaeth neidr a gyflwynwyd i’r ardal, y neidr Aesculapaidd (Zamenis longissimus) ym Mae Colwyn, Gogledd Cymru. Treuliodd haf 2021 yn tracio naw neidr ym Mae Colwyn, gan gasglu data ar eu symudiadau a’u hymddygiad. Mae’r nadroedd, sy’n hela llygod ac adar ac yn cyfyngu ar eu hysglyfaeth, yn ddiniwed i bobl ac fe’u cyflwynwyd yn ddamweiniol i’r ardal yn y 1970au.

Y neidr Aesculapian (Credyd delwedd: Nathan Rusli)

 

Dywedodd Tom, “Cawsom lawer o fewnwelediadau hynod ddiddorol i ymddygiad yr anifeiliaid hyn yn ystod tymor tracio 2021. Fe ddysgon ni fod y nadroedd yn symud pellteroedd o hyd at 500m y dydd, yn treulio cyfnodau hir yn gudd mewn waliau adeiladau, ac yn dodwy eu hwyau mewn tomenni compost yn yr ardd. Maent hefyd yn aml yn ailymweld â’r un mannau diogel i geisio lloches”.

Mae Tom a’i dîm maes yn bwriadu olrhain mwy o nadroedd gan ddechrau yng ngwanwyn 2022, pan ddaw’r nadroedd allan o’u gaeafgwsg.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Tom, ewch i http://mefgl.bangor.ac.uk/staff/tom-major#research

Ariennir y prosiect gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2), menter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, a’i chefnogi’n hael gan y Sŵ Fynydd Gymreig.

Cyhoeddiadau

Strine, C., Brown, A., Barnes, C., Major, T., Artchawakom, T., Hill III, J., & Suwanwaree, P. (In Press). Arboreal Mating Behaviors of the Big-eyed Green Pit Viper (Trimeresurus macrops) in Northeast Thailand (Reptilia: Viperidae). Current Herpetology, 37(1).

Barnes, C., Strine, C., Suwanwaree, P., & Major, T. (In Press).  Cryptelytrops albolabris (White-lipped Viper). Behavior. Herpetological Review.
Major, T. (2017). Caudal Luring By a Captive Common Boa, Boa sp. Captive and Field Herpetology, 1 (1), 13-15.

Major, T., Knierim, T., Barnes, C., Lonsdale, G., Waengsothorn, S., & Strine, C. (2017). Observations of Arboreality in a Burrowing Frog, the Banded Bullfrog, Kaloula pulchra (Amphibia: Anura: Microhylidae). Current Herpetology36(2), 148-152.