Dangos prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE yn nigwyddiad Gwobrau KESS 2

KESS 2 Awards 2017

Ddydd Iau 27 Gorffennaf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, roedd KESS 2, prosiect a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cyflwyno gwobrau i dri enillydd cystadleuaeth mewn noson ddiddorol o gyflwyniadau byw ac arddangosfa o Ddelweddau Ymchwil, yn dwyn yr enw ‘Creu Tonnau’. Daeth myfyrwyr, cwmnïau a phobl o’r byd academaidd i’r digwyddiad a dangoswyd rhywfaint o’r prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE sydd ar waith ar hyn o bryd yng Nghymru fel rhan o raglen a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Drwy ddwyn ynghyd y bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau o bob cwr o Gymru, llwyddodd noson Gwobrau KESS 2 i dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o ymchwil sy’n cael ei chynnal yn yr Ardal Gydgyfeirio gyfan. Mae pob prosiect KESS 2 yn creu cysylltiadau rhwng byd busnes a’r byd academaidd. Drwy gyfrwng y digwyddiad, a fydd yn cael ei gynnal bob blwyddyn, rhoddwyd cyfle i bob un o’r grwpiau hyn gysylltu, trafod a dathlu eu prosiectau ymchwil sydd ar waith.

AwardWinners2017

Anne Collis, Rhiannon Chalmers-Brown ac Olivia Howells oedd enillwyr y noson.

Trefnwyd y noson yn seiliedig ar gyfres o wyth cyflwyniad ‘Traethawd Tri Munud’ gan fyfyrwyr a dderbyniodd yr her i gyflwyno eu prosiectau ymchwil o fewn 3 munud yn unig. Cafodd pob cyflwyniad ei feirniadu ar y noson gan y gynulleidfa ar sail y meini prawf canlynol – dull cyflwyno, eglurder, ymgysylltiad a thystiolaeth o gydweithio. Roedd meini prawf ychwanegol yn cael eu beirniadu ar wahân gan Dr Einir Young a Dr Gwenith Elias o’r Labordy Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor, ar sail pa mor dda roedd pob cyflwyniad yn llwyddo i roi sylw i ‘Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ (2015).

Anne Collis, myfyrwraig Doethuriaeth KESS 2 ym Mhrifysgol Bangor mewn partneriaeth â Barod, oedd yr enillydd cyffredinol am ei chyflwyniad rhagorol, a rhoddwyd y Wobr Cynaliadwyedd i Rhiannon Chalmers-Brown, myfyrwraig Doethuriaeth KESS 2 o Brifysgol De Cymru mewn partneriaeth â TATA Steel.

Yn y digwyddiad hefyd, cyflwynwyd y gystadleuaeth Delweddau Ymchwil KESS 2 am y tro cyntaf ar y thema ‘Creu Tonnau’. Cafodd y gystadleuaeth delweddau, a oedd yn annog myfyrwyr i gyflwyno eu hymchwil drwy gyfrwng gweledol, ei beirniadu’n allanol gan Sian Tomos (Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru), Alison Mitchell (Cyfarwyddwr Datblygu, Vitae), a Vince Jones (Whole Picture Productions). Rhoddwyd y wobr am y Ddelwedd Ymchwil Orau i Olivia Howells, myfyrwraig Doethuriaeth KESS 2 o Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â BIOMEMS Technology Ltd.

Dr Penny Dowdney, Rheolwr KESS 2 Cymru, fu’n arwain y noson gan ddweud,

“Diolch o galon i’r 100 o bobl a ddaeth i’r noson Gwobrau KESS 2 gyntaf. Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i glywed am y partneriaethau ymchwil amrywiol y mae KESS 2 yn eu cefnogi ledled Cymru. Mae’n braf gweld myfyrwyr ymchwil KESS 2 yn cyflwyno eu hymchwil, drwy gyfrwng cyflwyniad neu ddelwedd, gyda chefnogaeth eu goruchwylwyr academaidd a’u cwmnïau partner. Diben digwyddiad Gwobrau KESS 2 yw dathlu llwyddiant a chydnabod yr effaith a gaiff KESS 2 ledled Cymru.”

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn cysylltu cwmnïau a sefydliadau sydd ag arbenigedd academaidd i gynnal prosiectau ymchwil sy’n diwallu anghenion busnes gweithredol neu ei sector. Mae KESS 2 yn brosiect cydweithredol a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac yn cynnwys pob prifysgol yng Nghymru, dan arweiniad Prifysgol Bangor.

Olivia Howells

Gall oll luniau o’r gystadleuaeth Delweddau Ymchwil ‘Creu Tonnau’ eu gweld yma

 


Oriel y Digwyddiad

Ffotograffiaeth: Vince Jones @ Whole Picture Productions