Croniclau Covid (Fideo): Robin Andrews o Brifysgol De Cymru yn rhannu ei phrofiadau o ymchwilio yn ystod y cyfnod clo

Cyfres o storiau gan gyfranogwyr KESS 2 yw Croniclau Covid, wedi eu derbyn mewn ymateb i’r pandemig Covid-19. Dyma ymateb fideo gan Robin Andrews o Brifysgol De Cymru. Mae is-deitlau ar gael yn y Gymraeg drwy’r gosodiadau fideo. Gallwch ddarllen y trawsgrifiad fideo isod:

Cyflwyniad

Fy enw i yw Robin Andrews ac rwy’n fyfyriwr PhD a ariennir gan KESS 2 ym Mhrifysgol De Cymru, Treforest. Rwy’n gweithio gyda gwefan gofal iechyd o’r enw health&her.com ac mae fy mhrosiect yn cynnwys gwerthuso gwiriwr symptomau ar-lein ar gyfer menywod â symptomau menopos.

A yw’r pandemig byd-eang wedi dod â chyfleoedd na fyddent fel arall wedi cyflwyno eu hunain?

Yn bendant mae’r y cyfnod clo wedi rhoi cyfle i mi ganolbwyntio llawer mwy ar fy PhD, darganfyddais bod cael llai o rwymedigaethau cymdeithasol wedi golygu fy mod wedi gallu rhoi llawer mwy o oriau i fy ngwaith. Hyd yn hyn, rydw i wedi llwyddo i ysgrifennu pennod ar gyfer fy nhraethawd ymchwil ac rwy’n gobeithio cyflawni ychydig mwy cyn y Nadolig.

Rwyf hefyd wedi dod o hyd i amser i gyflwyno rhywfaint o ymchwil i’w gyhoeddi. Felly rwy’n gobeithio y bydd hyn yn arbed llawer o amser imi ar gyfer y flwyddyn nesaf pan fydd pethau’n codi eto yn gymdeithasol. Mae wedi bod yn anodd peidio cael mynediad at gyfleusterau USW fel y llyfrgell a TG, mae hefyd wedi bod yn anodd methu â galw heibio i weld fy ngoruchwylwyr, i ofyn am ychydig o help a chyngor a chynnig sicrwydd. Ond yn gyffredinol rydw i wedi llwyddo i wneud llawer ac rydw i wedi gwneud defnydd da o’r amser ychwanegol

A yw her Covid-19 wedi agor drysau ac wedi sbarduno ffyrdd newydd o weithio?

Oherwydd y cyfyngiadau clo, rwyf wedi gorfod newid cryn dipyn o fy ymchwil. Roedd gen i gynlluniau i wneud llawer o gyfweliadau ansoddol wyneb yn wyneb. Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa, mae hynny’n bryder iechyd a diogelwch enfawr felly’r hyn rydw i wedi gorfod ei wneud yw ailddatblygu llawer o fy ymchwil i ddigwydd ar ffurf arolwg ar-lein. Mae hyn wedi golygu fy mod wedi gorfod creu arolwg gydag elfennau ansoddol a meintiol. Mae’n gas gen i ei ddweud, mae hyn mewn gwirionedd yn arbed llawer o amser i mi yn y tymor hir oherwydd mae dadansoddi data arolwg yn llawer haws na chreu a dod o hyd i amser i gynnal llawer o gyfweliadau. Felly mewn sawl ffordd mae wedi bod o fudd i mi.

Rwyf hefyd wedi bod yn defnyddio Zoom a Teams i gyfathrebu â mhartener cwmni, Health&Her, a hefyd myfyrwyr PGR eraill a’m goruchwylwyr. Un peth y byddwn i’n ei ddweud yw bod Teams wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn ystod y cyfnod clo. Mae wedi bod yn anhygoel cadw golwg ar fy holl ddogfennau, fy holl eitemau i’w gwneud, ac mae wedi fy helpu i gysylltu â’m goruchwylwyr a chyfathrebu â nhw fy ngoruchwylwyr yn llawer haws nag y byddem wedi’i gael dros e-bost yn unig. Un peth yr hoffwn ei ddweud hefyd yw bod fy ngoruchwylwyr, Dr. Deborah Lancastle a’r Athro Bev John, wedi bod yn wych yn ystod y cyfnod clo, er bod ganddyn nhw lawer o waith eu hunain. Mae nhw wedi gweithio’n galed i adolygu fy ngwaith ac mae nhw bob amser yn sicrhau eu bod ar gael ar gyfer cyfarfodydd ac i ateb unrhyw un o’m cwestiynau. Mae nhw hefyd wedi edrych allan llawer am fy llesiant ac wedi sicrhau bod gen i’r trefniant priodol gartref i barhau i weithio yn ystod y cyfnod clo.

Byddwn i’n dweud bod y pandemig byd-eang wedi cychwyn ffyrdd newydd o weithio a chredaf y bydd yr arferion newydd hyn yn debygol o ddod yn brif yn y byd academaidd yn y dyfodol, gan fy mod yn eu cael yn gyfleus iawn ac yn hawdd eu haddasu iddynt a byddaf yn bendant yn parhau i’w defnyddio ar ôl i ni ddod allan o’r cyfnod clo.


Mae KESS 2 yn awyddus i gasglu llawer mwy o straeon yn ymwneud ag ymchwil ôl-raddedig yn ystod y pandemig. Os ydych chi’n gyfranogwr KESS 2 ac yr hoffech gyfrannu eich stori, e-bostiwch kess2@bangor.ac.uk i gael mwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Gallwch ddilyn mwy o straeon Croniclau Covid yma: https://kess2.ac.uk/cy/category/news/covid-chronicles/


Erthyglau cysylltiedig:

10 Ffaith am y Menopos: erthygl gan fyfyriwr KESS 2, Robin Andrews

PhD Lockdown Story: Robin Andrews [dolen allanol]