Ymchwiliodd PhD Nyree a ariannwyd gan KESS i ymwybyddiaeth o lymffoedema mewn gofal sylfaenol ac effeithiolrwydd dyfeisiau cywasgu niwmatig ysbeidiol (IPC), dyfais gofal cartref gyda’r nod o leihau effeithiau lymffoedema.

Mae lymffoedema yn gyflwr cronig sy’n achosi chwyddo heintus fel arfer yn y breichiau a’r coesau, ond gall effeithio ar unrhyw ran o’r corff.  Gall fod yn gyflwr sy’n anablu sy’n effeithio ar allu claf i weithredu o ddydd i ddydd a gall effeithio’n negyddol ar ansawdd ei fywyd gyda llawer yn dioddef problemau hunan-barch a pherthnasoedd cymdeithasol.

Ar hyn o bryd nid oes iachâd ar gyfer lymffoedema, felly mae triniaeth yn seiliedig ar reolaeth gydol oes, ond i rai cleifion, gall therapi cywasgu fod yn anodd ei gymhwyso a’i oddef.

Dangosodd fy nghanfyddiadau fod IPC wedi llwyddo i leihau chwyddo, gan leihau cyfaint y goes a gwella ansawdd bywyd cleifion yn sylweddol.

Cafodd y dyfeisiau groeso mawr gan y cleifion, sy’n hanfodol ar gyfer llwyddiant y dyfeisiau fel techneg hunanreoli newydd.

Roedd y dyfeisiau’n galluogi fy nghyfranogwyr i reoli eu cyflwr yn well, ac roedd hyn yn meithrin grymuso cleifion.

Angen mwy o ymwybyddiaeth 

Datgelodd fy ymchwil hefyd fod angen mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o lymffoedema ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol gofal sylfaenol.

Mae lymffoedema yn gyflwr iechyd sydd wedi’i dangynrychioli er gwaethaf ei nifer cynyddol o achosion a’i effaith ar gleifion.

Rwy’n gobeithio y bydd fy ymchwil yn arwain at fwy o ymwybyddiaeth a ffocws ar lymffoedema, ac mae fy nghanfyddiadau’n ychwanegu’r sylfaen dystiolaeth o ffyrdd y gall rheoli lymffoedema esblygu er mwyn lleihau’r dioddefaint i’r rhai sydd â’r cyflwr.

Cefnogaeth wych yn PDC 

Mwynheais fy amser fel myfyriwr israddedig yn PDC felly roeddwn yn ddiolchgar fy mod wedi gallu parhau â’m haddysg yma.

Roedd gwneud PhD yn syth o radd israddedig yn gromlin ddysgu fawr i mi ond roedd y gefnogaeth a’r arweiniad a gefais gan fy ngoruchwylwyr a’m cyd-fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn anhygoel!

PhD yn arwain at swydd wych gyda chwmni partner

Fe wnes i fy PhD drwy raglen KESS, felly cefais gyfle i weithio gyda phartner yn y diwydiant, Huntleigh Healthcare, sy’n cynhyrchu’r dyfeisiau IPC.

Roeddwn yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i allu gweld gofal iechyd o’r safbwynt hwn ar ôl cael cipolwg o safbwynt y GIG a chleifion yn unig.

Yr wyf yn ddigon ffodus i ddweud fy mod bellach yn cael fy nghyflogi gyda Huntleigh, ac rwyf yn sicr na fyddwn yn y sefyllfa hon nawr heb y cyfle hwn gan PDC, KESS a chymorth a chefnogaeth fy ngoruchwylwyr.

Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried gwneud PhD neu radd meistr i wneud hynny, mae wedi bod yn un o fy mhrofiadau mwyaf heriol ond gwerth chweil.

Tîm goruchwylio

Wedi ei gyhoeddi yn wreiddiol yn: https://health.research.southwales.ac.uk/lifespan-CY/astudio-gyda-ni/phd-nyree-dunn/