Prosiectau cyfredol KESS 2 mewn partneriaeth â Gofal Canser Tenovus

Tenovus Cancer Care

Mae’r ymchwil sy’n cael ei chefnogi drwy KESS 2 a Gofal Canser Tenovus wedi gwneud cymaint eisoes i helpu cleifion â chanser. Dyma brosiectau sy’n cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan Ofal Canser Tenovus gyda KESS 2, i barhau i helpu pobl y mae canser yn effeithio arnynt.

 

2018


Amlinellu sut mae signalu oncogenig PI3K/PTEN yn cyfrannu at ganser y prostad

Myfyrwyr: Manisha Dass
Goruchwyliwr: Dr Helen Pearson
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd


Y Pecyn Gwerthuso Canser Seicogymdeithasol: datblygu protocol gwerthuso wedi’i deilwra a chronfa ddata canlyniadau ymchwil ar gyfer gwerthuso cymorth canser a mentrau ataliol.

Myfyriwr: Zoe Cooke
Goruchwyliwr: Dr Ceri Phelps
Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

2017


Llwyfan drosoffila in vivo ar gyfer canfod biofarcwyr sensitifrwydd i ymbelydredd

Myfyriwr: Terrence Trinca
Goruchwyliwr: Dr Joaquín de Navascués Melero
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd


Defnyddio diffygion atgyweirio DNA a ganfyddir mewn celloedd canser ar gyfer triniaeth gyda gwenwyn topoisomerase ac analogau niwcleosid

Myfyriwr: Dr Edgar Hartsuiker
Goruchwyliwr: Martina Salerno
Lleoliad: Prifysgol Bangor


Rheoli cemotherapi drwy’r geg gartref: astudiaeth achos archwiliadol o ymlyniad at driniaeth ymysg pobl sydd â chanser ac yn byw yng Nghymoedd De-Ddwyrain Cymru

Myfyriwr: I’w gadarnhau
Goruchwyliwr: Yr Athro Jane Hopkinson
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd

 

2016


Ymyriad addysgiadol ar sgiliau ymdopi i helpu nyrsys canser yr ysgyfaint a’u cleifion i gael canlyniadau mwy cadarnhaol fyth o’u hamser gyda’i gilydd, a thrwy hynny, gynyddu’r defnydd o wasanaethau cymorth canser yr ysgyfaint.

Myfyriwr (MPhil): Patrick Cronin
Goruchwyliwr: Dr Simon Payne
Lleoliad: Prifysgol Aberystwyth
Math o Ganser: Ysgyfaint
Dyddiad dechrau a gorffen: Medi 2017 – Medi 2018


Datblygu offer a deunyddiau cymorth ffynhonnell agored i alluogi defnyddwyr system gwybodaeth ddaearyddol nad ydynt yn arbenigwyr i fesur mynediad daearyddol at wasanaethau sgrinio a chymorth canser mewn perthynas â thueddiadau ardaloedd bach mewn achosion o ganser

Myfyriwr: Richard Williams
Goruchwyliwr: Yr Athro Gary Higgs
Lleoliad: Prifysgol De Cymru
Math o Ganser: Pob un – Hygyrchedd daearyddol at driniaeth
Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2016 – Medi 2019


Datblygu dull generig o ddarparu therapïau ar gyfer triniaeth canser mewn modd detholus iawn

Myfyriwr: Emily Mills
Goruchwyliwr: Dr Yu-Hsuan Tsai
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd
Math o Ganser: Pob un – Darparu cyffuriau canser
Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2017 – Medi 2020


Atgyfeirio lleyg yn y diagnosis cynnar o ganser

Myfyriwr: Emma Campbell
Goruchwyliwr: Dr Julia Hiscock
Lleoliad: Prifysgol Bangor
Math o Ganser: Pob un – Diagnosis cynnar o ganser
Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2017 – Medi 2020


Chwiliedydd â labeli PET ar gyfer Haenu Cleifion Canser

Myfyriwr: Roderick Stark
Goruchwyliwr: Dr Ian Fallis
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd
Math o Ganser: Pob un – Triniaeth canser
Dyddiad dechrau a gorffen: Hydref 2016 – Medi 2019


 

 

Gyda diolch i Gofal Canser Tenovus am y cynnwys a’r geiriad. Gallwch hefyd weld y prosiectau hyn ar wefan Gofal Canser Tenovus.