Ymgysylltu cyn-filwyr milwrol hanafu mewn i ymarfer corff : Robert Walker


DR ROBERT WALKER

Llwyddodd Dr Robert Walker i amddiffyn ei PhD ar 19 Ebrill 2021. Roedd ymchwil Rob yn canolbwyntio ar ymgysylltu â chyn-filwyr milwrol a anafwyd i fewn i ymarfer corff, cwblhawyd ei PhD mewn cydweithrediad â Help for Heroes.

CEFNDIR

Gadewais yr ysgol yn 16 oed ac es yn syth i’r fyddin am 8 mlynedd. Yn ystod fy ngyrfa yn y fyddin, llwyddais i gwblhau BSc mewn Chwaraeon, Hyfforddi a Ffitrwydd trwy’r Brifysgol Agored, taniodd hyn ddiddordeb mawr mewn ymchwil a barodd imi gwblhau fy MSc ym Mhrifysgol Ulster. Oherwydd fy angerdd newydd am ymchwil, dechreuais chwilio am PhD a chefais fy nhynnu ar unwaith at y prosiect a ariannwyd gan KESS2 gan fod y ffocws ar helpu cyn-filwyr wedi ymddeol, rhywbeth sy’n agos at fy nghalon. Roedd y prosiect yn gyfle i mi roi yn ôl a gweithio’n agos gyda Help for Heroes a’r gwaith gwych maen nhw’n ei wneud.

Canolbwyntiodd fy mhrosiect ar gynnwys cyn-filwyr anafedig mewn ymarfer corff, gan ganolbwyntio ar yr elfennau ffisiolegol a seicolegol. Roedd cael partner cwmni i gydweithio ag ef ar y PhD yn golygu fy mod wedi gallu cyrchu rhwydwaith o gyn-filwyr a adeiladwyd i gynnal fy ymchwil. Yn ogystal â hyn, roedd fy nghefndir milwrol yn golygu fy mod wedi gallu meithrin cysylltiad â’r cyn-filwyr i’w cynnwys yn yr ymchwil wrth i ni gysylltu dros ein profiad a rennir.

EFFAITH

O ganlyniad i fy ymchwil, roeddwn yn gallu datblygu inffograffeg sy’n crynhoi y traethawd ymchwil i’r boblogaeth yn gyffredinol, gan helpu i ymgysylltu cyn-filwyr yn yr hybiau cymunedol i gymryd rhan mewn ymarfer corff.

Roeddwn yn pryderu na fyddai fy nhraethawd ymchwil yn unig yn cyfleu canlyniad fy ymchwil, felly dyluniais yr ffeithlun y gellir ei ddefnyddio mewn canolfannau cymunedol a’i anfon allan fel taflenni.

Byddaf yn gweithio ym Mhrifysgol Kobe yn Japan ar gymrodoriaeth ymchwil ôl-ddoethurol, bydd hyn yn golygu fy mod yn ymgysylltu â’r cenedlaethau hŷn mewn ymarfer corff i wella iechyd y boblogaeth.

Mae fy ymchwil yn ymgorffori nodau’r Academi Fyd-eang Iechyd a Pherfformiad Dynol wrth gymryd agwedd gyfannol tuag at berfformiad dynol. Nid yn unig y mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau ffisiolegol ymgysylltu â chyn-filwyr sydd wedi’u hanafu mewn ymarfer corff; ond archwiliais hefyd y myrdd o elfennau seicolegol sy’n effeithio ar deimladau ac ymddygiadau cyn-filwyr ynghylch gweithgaredd corfforol a chyfranogiad mewn hybiau cymunedol. Mae fy ymchwil nid yn unig yn helpu’r unigolion rwy’n gweithio gyda nhw i gadw’n iach – ond mae’n oblygiadau pellach ar raddfa fyd-eang, gan annog defnyddio dulliau cyfannol a rhyngddisgyblaethol o ymdrin ag iechyd corfforol a meddyliol. Mae fy ymchwil yn mynd i’r afael â Nodau Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig sy’n ymwneud ag iechyd a lles da, dinasoedd a chymunedau cynaliadwy, a heddwch, cyfiawnder, a sefydliadau cryf.

Gweithio ar Raglen KESS 2

Trwy gyllid KESS 2 roeddwn hefyd yn gallu mynychu cynhadledd y Fforwm Academaidd Rhyngwladol (IAFOR) yn Tokyo, Japan yn 2019. Tra yn y gynhadledd roeddwn yn gysylltiedig ag ymchwilwyr o bob rhan o’r maes Gwyddoniaeth Ymddygiad ac roedd y rhwydweithiau hynny’n hynod fuddiol gan ei fod trwy’r rhwydweithiau hyn y penderfynais wneud cais am fy swydd ôl-ddoethuriaeth yn Japan.

“Fe wnaeth Rob wir gofleidio gwaith Help for Heroes ac roedd yn awyddus i ddatblygu ei ddealltwriaeth o’r cynnig i gyn-filwyr WIS yn Ne Cymru o’r cychwyn cyntaf. Arweiniodd yr awydd hwn at i Rob gymryd rhan mewn ystod o sesiynau gweithgaredd corfforol ledled y rhanbarth gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff wythnosol yn Hyb Pen-y-bont Help for Heroes a sesiynau chwaraeon misol yn Hwb Casnewydd Help for Heroes. Llwyddodd Rob i adeiladu ymddiriedaeth cyn-filwyr a oedd yn cael eu cefnogi ac roedd hyn yn caniatáu iddo ymchwilio i’w teimladau a’u hymddygiadau o ran gweithgaredd corfforol.”

“Mae’r ymchwil a gynhyrchwyd gan Rob wedi mynd i’r afael â maes nad oedd llawer o ymchwiliadau sylweddol iddo ac mae wedi rhoi casgliadau ac argymhellion i’r elusen yr ydym eisoes yn edrych i’w rhoi ar waith wrth ei chyflawni yn y dyfodol.”

Nick Vanderpump | Arweinydd Rhanbarthol Gweithgaredd a Lles (Cymru a Henffordd) | Help for Heroes

 

“Mae Robert Walker, ein hysgolhaig KESS 2, yn gyn-filwr ei hun, felly llwyddodd i ennill ymddiriedaeth a pharch ein cydweithwyr partner Help for Heroes yn gyflym a darpar gyfranogwyr yn rhanbarth cydgyfeirio Cymru.”

“Gweithiodd Rob ddiflino i ymgysylltu â chanolfannau cefnogaeth leol ar gyfer cyn-filwyr milwrol a’r dull ef a gyflogir o fewn ei waith ymchwil ac mae llawer o’i ganfyddiadau yn newydd. Cadarnhaodd ei waith yr angen am ddull cyfannol, rhyngddisgyblaethol yn y maes ymchwil hwn a’r angen am gydweithrediad a chydweithrediad rhwng darparwyr gwasanaeth. Rydym yn obeithiol y bydd canfyddiadau, casgliadau ac argymhellion Rob yn cael eu lledaenu’n eang a’u gweithredu gan Help for Heroes yn ogystal â sefydliadau cyn-filwyr milwrol eraill.”

Paul M. Smith PhD, FHEA, FBASES | Cyfarwyddwr Astudiaethau

Inffograffeg o Argymhellion ar gyfer Gweithgarwch Corfforol Newid Ymddygiad Ymhlith Cyn-filwyr sydd wedi eu Wounded, Anafwyd, a / neu Salwch

Cyngor i Fyfyrwyr PhD Newydd!

“Peidiwch â bod ofn cael rhywbeth o’i le, cyflwynais i gyfnodolyn a wrthodwyd ond roedd yr adborth a gefais yn help mawr imi yn ystod ysgrifennu’r traethawd ymchwil.”

Mae popeth bob amser yn cymryd mwy o amser nag yr ydych chi’n ei ddisgwyl felly peidiwch â digalonni os yw hyn yn wir!

Ceisiwch beidio â chymryd gormod ymlaen, mae’n wych cymryd rhan mewn marcio ac addysgu ond gwnewch yn siŵr bod eich PhD yn ganolbwynt eich amser

Adeiladu perthnasoedd â myfyrwyr eraill gan nad yw’r daith PhD yn debyg i unrhyw un arall, ni fyddwch byth yn gwybod beth y gallwch ei ddysgu gan rywun mewn maes ymchwil arall.

Dod o hyd i’r ffordd orau o ddysgu i chi, gweledol ac ati.

Gosodwch eich disgwyliadau gyda’ch goruchwylwyr fel pa mor aml rydych chi’n cwrdd ac ati.

CYHOEDDIADAU

Walker, R., Smith, P. M., Limbert, C., & Colclough, M. (2020). The Psychosocial Effects of Physical Activity on Military Veterans That Are Wounded, Injured, and/or Sick: A Narrative Synthesis Systematic Review of Quantitative Evidence. Military Behavioral Health, 8(3), 292-307. https://doi.org/10.1080/21635781.2020.1746445.

Walker, R., Colclough, M., Limbert, C., & Smith, P. (2020). Perceived Barriers to, and Benefits of Physical Activity Among British Military Veterans that are Wounded, Injured, and/or Sick: A Behaviour Change Wheel Perspective. Journal of Disability and Rehabilitation, Advance online publication. https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1781940.

Walker, R., Limbert, C., Smith, P. M. (2021). Exploring the Perceived Barriers to, and Benefits of Physical Activity Among British Military Veterans that are Physically Wounded, Injured, and/or Sick. Journal of Social, Behaviour, and Health Sciences. 15, 141– 163. https://doi.org/10.5590/JSBHS.2021.15.1.11


Menter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru yw Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2). Mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Am ragor o wybodaeth am sut y gallai eich sefydliad elwa o gymryd rhan yn KESS 2, cysylltwch â thîm canolog KESS 2 ym Mangor ar: kess2@bangor.ac.uk