Datblygiad roboteg forwrol i astudio symudiadau bywyd dyfrol ar raddfa gain (Fideo)

Astudiaeth achos fideo 25 munud gan ymchwilydd PhD KESS 2 o Brifysgol Bangor, John Zachary Nash. Mae John Zachary ac eraill sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, gan gynnwys cynrychiolwyr partneriaid cwmni o RS Aqua a H R Wallingford, yn siarad am eu prosiect olrhain pysgod cyffrous sy’n gydweithrediad trawsddisgyblaethol ym meysydd gwyddoniaeth forol a pheirianneg electronig. 

Mae is-deitlau ar gael yn Gymraeg neu Saesneg trwy’r gosodiadau fideo ac mae trawsgrifiad o’r fideo ar gael isod. (Mae’r trawsgrifiad wedi’i olygu mewn iaith glir)

Cyflwyniadau

John Zachary Nash: Fy enw i yw John Zachary Nash. Rwy’n ymchwilydd PhD cyfrifiadureg sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor trwy’r rhaglen KESS 2. Astudiaeth achos KESS 2 yw hon ar fy mhrosiect, “Datblygiad roboteg forwrol i astudio symudiad bywyd dyfrol ar raddfa gain”. Fel sy’n wir gyda llawer o brosiectau KESS 2, mae fy un i yn rhan o dîm ymchwil mwy sy’n cael ei redeg gan SEACAMS2 ym Mhrifysgol Bangor. Mae tîm y prosiect yn gydweithrediad rhwng ysgolion yn y Brifysgol gyda chefndiroedd o wyddor forol, peirianneg electronig ac, fel fi, gwyddoniaeth gyfrifiadurol. 

Ian McCarthy (Ysgol Gwyddorau Eigion): Fy enw i yw Ian McCarthy. Rwy’n ddarllenydd yn Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor, a fi yw’r mewnbwn goruchwyliwr academaidd ar ochr gwyddorau cefnfor y prosiect cydweithredol hwn. 

Jenny Bond (SEACAMS2): Fy enw i yw Jenny Bond. Rwy’n gweithio i SEACAMS2 yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor. Rwy’n ymchwilydd ecoleg forol ac rwy’n arweinydd y prosiect sydd wedi cychwyn y prosiect cydweithredol hwn ar ôl i Michael Case o H R Wallingford gysylltu â ni i archwilio’r potensial ar gyfer technolegau ymreolaethol, gan lenwi bylchau gwybodaeth yn ein dealltwriaeth o symudiadau poblogaethau pysgod arfordirol, yn enwedig mewn perthynas â datblygiadau ynni adnewyddadwy morol. 

Dr William Teahan (Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig): Fy enw i yw Dr Bill Tehan a fi yw prif oruchwyliwr y prosiect, yr Arweinydd Cyfrifiadureg, yn y bôn. 

John Zachary Nash: Pwrpas KESS 2 yw cysylltu ymchwilwyr â chydweithredwr diwydiannol, ac yn fy achos i, rwy’n ddigon ffodus i gael dau. Yn gyntaf, fy noddwr personol, H R Wallingford, a’r cynrychiolydd a goruchwyliwr diwydiannol o H R Wallingford, Michael Case. 

Michael Case (H R Wallingford): Fy enw i yw Mike Case, rydw i gyda H R Wallingford. Mae H R Wallingford wedi’i leoli yn Swydd Rhydychen yn y DU, ac mae ein diddordeb yn y prosiect hwn yn edrych ar ddatblygu technoleg; rydym yn cynhyrchu offer gan gynnwys yr hyn a elwir yr ARC Boat a’r ARC Boat Lite, ac mae hyn yn fath o ddilyniant naturiol i’r rhan offer o’r busnes a datblygu technoleg o fewn hynny. Felly mae H R Wallingford yn ymgynghoriaeth beirianneg a labordy modelu corfforol ac rydym yn arbenigo mewn heriau peirianneg dŵr ac mae gennym un o’r labordai modelu corfforol mwyaf yn Ewrop, ac mae gennym ni’r is-adran gweithgynhyrchu offer hefyd. Rydym yn cyflenwi llawer o offer i labordai ledled y byd ac rydym hefyd yn cynhyrchu offer arolygu, yn enwedig pethau fel yr ARC Boat ac ARC Boat Lite, sy’n ROVs ymreolaethol neu anghysbell a ddefnyddir ar gyfer arolygon. 

John Zachary Nash: A’r cydweithrediad diwydiannol arall sydd gennym yw RS Aqua, gyda’u cynrychiolydd, Ryan Mowat. 

Ryan Mowat (RS Aqua): Helo, fy enw i yw Ryan Mowat. Rwy’n un o’r cyfarwyddwyr yma yn RS Aqua. Mae RS Aqua yn gyflenwr ac yn wneuthurwr technoleg gwyddor y môr ac rydw i’n arwain y rhaglenni Ymchwil a Datblygu yma. Dau o’r meysydd rydyn ni’n gweithio ynddynt yma yn RS Aqua yw telemetreg acwstig ar gyfer olrhain anifeiliaid dyfrol, felly rydyn ni’n defnyddio acwsteg tanddwr i olrhain gwahanol rywogaethau pysgod a phoblogaethau pysgod gwahanol. A’r maes arall rydyn ni’n gweithio ynddo yw acwsteg tanddwr yn ehangach, felly rydyn ni’n cynhyrchu cyfres o recordwyr manyleb uchel sy’n cael eu defnyddio ar gyfer cymwysiadau fel monitro mamaliaid morol a monitro llygredd sŵn tanddwr hefyd. Felly, effaith gweithgareddau anthropogenig yn y gofod cefnfor a sut mae’r rheini’n cyflwyno sŵn gormodol i’r amgylchedd hwnnw. 

Beth ydych chi’n ymchwilio?

John Zachary Nash: Rwy’n ymchwilio i’r defnydd o roboteg forol i olrhain patrymau mudo pysgod. Mae hyn gyda’r gobaith o gynorthwyo datblygu cynaliadwy a lliniaru unrhyw effeithiau ar fywyd gwyllt y môr. O ran dulliau, ar hyn o bryd rwy’n datblygu cerbyd gwasanaeth ymreolaethol gyda synwyryddion acwstig er mwyn olrhain y symudiadau ar raddfa ddirwy. Mae AI adweithiol yn defnyddio’r data synhwyraidd i olrhain a dilyn rhywogaethau ymfudol yn annibynnol er mwyn cael mewnwelediad i’r patrymau ymfudo hyn. 

© H R Wallingford, 2021

© H R Wallingford, 2021

Beth yw pwysigrwydd cydweithredu rhwng diwydiant a’r byd academaidd?

Jenny Bond (SEACAMS2): Wel, mae’n sylfaenol i fy ngwaith i; fe sefydlwyd SEACAMS fel prosiect, fel rhyngwyneb rhwng y byd academaidd a’r diwydiant ynni adnewyddadwy morol a’r sector cyfan. Felly, mae ein hymchwil yn cael ei lywio gan anghenion y partner diwydiant, ac mae wir yn caniatáu i’n hymchwil fod yn uniongyrchol berthnasol i her diwydiant. Felly, rwy’n credu ei fod yn iawn i academyddion ymgymryd ag ymchwil ac astudio ond os na allwn ei gymhwyso i faterion y byd go iawn a’i weithredu trwy gwmnïau a chyrff diwydiant yn ei gyfanrwydd yna mae ganddo lai o bŵer tu ôl iddo, mewn ffordd. Felly, mae’n wych gallu datblygu perthnasoedd rhwng y byd academaidd a diwydiant, ac fel pwerdy i gael yr ymchwil allan i’r byd go iawn. Felly, rwy’n credu ei fod yn bwysig iawn ac fel ymchwilydd, mae’n gyffrous iawn bod yn rhan o brosiect cymhwysol. 

Ian McCarthy (Ysgol Gwyddorau Eigion): Hoffwn wneud y pwynt hyn, mae’r pwysigrwydd o gydweithredu rhwng diwydiant a phrifysgolion ar lefel lawer ehangach, yw ein bod ni’n wynebu rhai problemau difrifol yn fyd-eang gyda newid amgylcheddol, gyda’r hinsawdd newid. Ac rwy’n credu fel academyddion mae yna lawer o ymchwil yn digwydd sy’n ceisio datrys y problemau a’n helpu ni i fyw bywyd mwy cynaliadwy a chael llai o effaith ar y blaned. Ac fel academyddion, ymchwilwyr, gallwn wneud ymchwil a all geisio dod o hyd i atebion i’r problemau hyn. Ond fel academyddion, nid ydym yn mynd i fod y rhai a fydd yn gwneud y newidiadau. Mae’r gymdeithas gyfan a diwydiant yn bwysig iawn wrth helpu i wneud y newidiadau hynny, i roi’r newidiadau ar waith ac i geisio datrys rhai problemau yn y byd go iawn. 

John Zachary Nash: Rwy’n credu bod manteision enfawr i gydweithredu, yn academaidd ac yn seiliedig ar ddiwydiant. Rwy’n ddigon ffodus i gael cydweithrediad aml-grefft gyda gwyddorau cefnfor a pheirianneg electronig. Yn amlwg mae gan hyn lawer o fuddion, ond rwy’n credu bod rhan y diwydiant yn y cydweithredu yn wych am nifer o resymau, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Rwy’n credu yn uniongyrchol fod gen i fynediad at wybodaeth ac offer a chyngor ac arbenigedd nad ydw i fel rheol yn meddwl y byddai’n hygyrch. Credaf hefyd ei fod yn caniatáu imi fynd ar drywydd atebion ar gyfer problemau yn y byd go iawn a gobeithio cael effaith yn y byd go iawn. Ond ar nodyn anuniongyrchol neu bersonol, rwy’n credu fel ymchwilydd gyrfa gynnar, mae’n hynod fuddiol. Mae wedi rhoi mewnwelediad imi i’r broses fasnacheiddio ac mae cyflwr diweddaraf y diwydiant yn caniatáu imi rwydweithio â rhagolygon gyrfa a chydweithrediadau posibl yn y dyfodol. 

Yn aml mae bylchau ym marchnad y diwydiant yn cyd-fynd â bylchau mewn ymchwil wyddonol a chredaf y gall gwybodaeth dda o’r ddau helpu i ddarparu ymchwil a chynhyrchion sy’n ddymunol iawn i’r ddau. Mae gwaith Peter a’i dîm yn H R Wallingford, ar yr ARC Boat, yn arloesi gwych yn y sector. Mae llawer o’u hamser datblygu wedi’i anelu at wella eu system a defnyddio’r cerbyd at ddefnydd wedi’i dargedu. Mae’n anodd arafu’r datblygiad er mwyn archwilio mwy o feysydd ymchwil y gellid cymhwyso’r platfform iddynt. Ac rwy’n credu mai dyna lle rwy’n dod i mewn, neu bartneriaeth academaidd yn dod i fewn, oherwydd mae’r partneriaethau hyn yn caniatáu ar gyfer ymchwil y mae gan y cwmni ddiddordeb ynddo ac eisiau ei gwblhau, ond nid oes raid iddynt aberthu unrhyw amser datblygu yn rhywle arall. 

Michael Case (H R Wallingford): Mae gan H R Wallingford hanes hir o gydweithio â phrifysgolion. Rydyn ni’n gwneud llawer o ymchwil fewnol ein hunain, ond hefyd, rydyn ni’n ymuno ac yn cydweithredu â phrifysgolion ar gyllid ymchwil allanol. Felly mae’r math hwn o ymchwil a chydweithio yn ein DNA mewn gwirionedd, ag yn sicr ar gyfer rhywbeth sydd mewn cyfnod cynnar iawn, bron yn awyr-las, mae’r math yma o ymchwil gyda phrifysgolion yn ffordd dda iawn o ddatblygu a gwthio technoleg ymlaen. Pan mae cwmni’n gwneud ymchwil fewnol o fewn y cwmni, mae’n anoddach i’w wneud dim ond oherwydd faint o amser mae’n ei gymryd a faint o adnoddau mae’n ei gymryd. Felly, mae gallu cydweithredu â phrifysgolion a defnyddio’r holl wybodaeth bwysig honno yn y prifysgolion ac oddi wrth yr athrawon a’r darlithwyr ac ati, i wthio pethau ymlaen, o ddiddordeb mawr i ni. 

“Mae aros ar guriad Ymchwil a Datblygu sy’n digwydd yn y byd academaidd yn bwysig iawn i ni oherwydd mae’n caniatáu i ni edrych ymlaen a gweld pa atebion technolegol y mae angen i ni eu darparu ar gyfer y dyfodol ar gyfer y gwahanol feysydd ymchwil hyn. Ac o safbwynt masnachol, mae’n caniatáu i ni ddatblygu cynhyrchion newydd.” – Ryan Mowat, RS Aqua

Ryan Mowat (RS Aqua): Rydyn ni wedi gwneud llawer o’r cydweithrediadau hyn rhwng y byd academaidd a ninnau fel endid masnachol, ac mae’n gyffrous iawn am wahanol resymau. Yn gyntaf, maen nhw’n hwyl a ddweud y gwir, i bob un ohonom fynd yn ôl a gweithio gyda phobl yn y byd academaidd at ddibenion ymchwil, ond hefyd i ddarparu atebion technolegol o’n ochr ni. Mae rheini yn brosiectau braf iawn i gymryd rhan ynddynt. Ac mae hefyd yn ein cadw ni’n agos iawn at wyddoniaeth y prosiectau hefyd. Rydym i gyd yn wyddonwyr drwy hyfforddiant, ond rydyn ni’n gweithio yn y sector masnachol nawr. Ac mae aros ar guriad Ymchwil a Datblygu sy’n digwydd yn y byd academaidd yn bwysig iawn i ni oherwydd mae’n caniatáu i ni edrych ymlaen a gweld pa atebion technolegol y mae angen i ni eu darparu ar gyfer y dyfodol ar gyfer y gwahanol feysydd ymchwil hyn. Ac o safbwynt masnachol, mae’n caniatáu i ni ddatblygu cynhyrchion newydd. Felly, rydyn ni’n cymryd y technolegau sydd gennym ni eisoes, ac rydyn ni’n eu gwella, neu rydyn ni’n eu gwneud yn fwy amlbwrpas neu rydyn ni’n eu hintegreiddio. Ac mae’r rheini yn dod yn gynhyrchion newydd i ddatrys heriau newydd, darparu atebion newydd i’r sector gwyddoniaeth cefnfor yn fwy cyffredinol. 

Beth yw budd prosiect KESS 2?

Dr William Teahan (Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig): Mae’n caniatáu i fyfyrwyr barhau i weithio yn y byd academaidd, gweithio ym maes ymchwil, ennill profiad, ac yna y tu hwnt i hynny, maen nhw’n mynd allan i’r byd eang a naill ai’n gweithio mewn diwydiant neu’n parhau i weithio yn y byd academaidd. Ond mae’n caniatáu i’r myfyrwyr ac mae’n helpu i’w cefnogi trwy ddarparu cyflog, eu cefnogi gydag offer, hyfforddiant a theithio. Ac yn aml efallai na fydd gan y myfyrwyr hynny yr adnoddau ariannol na’r adnoddau eraill na’r cymhelliant i barhau ar eu taith mewn ymchwil. Felly dyna dwi’n meddwl yw’r budd mwyaf. Ond hefyd, mae’r trosglwyddiad budd rhwng gwaith a chydweithio â diwydiant hefyd. Mae’n rhoi cyfle i wybodaeth gael ei throsglwyddo nid yn unig o’r brifysgol i’r partner neu’r partneriaid diwydiannol, ond hefyd i fynd y ffordd arall hefyd. 

“Rwy’n credu fod [KESS 2] hefyd yn dda iawn i fyfyrwyr, oherwydd y cydweithredu rhwng diwydiant a phrifysgol, maen nhw’n dod i gysylltiad â dau faes gwahanol, fel petai. Maen nhw’n cymryd rhan mewn ymchwil academaidd, ond maen nhw hefyd yn gweithio gyda phartner yn y diwydiant. Felly, maen nhw’n cael gweld y ddau ddull o ddatrys yr un broblem.” – Ian McCarthy, Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor

Ian McCarthy (Ysgol Gwyddorau Eigion): Gyda rhedeg prosiect KESS 1 yn llwyddiannus os dymunwch. Mae’n rhaglen sydd wedi’i hen sefydlu ac sy’n gweithio’n dda iawn, ac mae wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae wedi cael ei hymestyn i KESS 2. Ac rwy’n credu ei bod hi’n bont dda iawn rhwng academyddion prifysgol a phartneriaid diwydiannol, os mynnwch chi, hadau sy’n cychwyn ymchwil, a allai wedyn gael mwy o sgil-effeithiau o ganlyniad iddi. Efallai y bydd cyfleoedd i adeiladu ar yr ymchwil honno a mynd am fath o ymchwil ar raddfa fwy, prosiectau ymchwil cydweithredol. Rwy’n credu ei fod hefyd yn dda iawn i fyfyrwyr, oherwydd y cydweithredu rhwng diwydiant a phrifysgol, maen nhw’n dod i gysylltiad â dau faes gwahanol, fel petai. Maen nhw’n cymryd rhan mewn ymchwil academaidd, ond maen nhw hefyd yn gweithio gyda phartner yn y diwydiant. Felly, maen nhw’n cael gweld y ddau ddull o ddatrys yr un broblem. 

Rwy’n credu ei fod hefyd yn bwysig iawn oherwydd mae’n ffynhonnell arian dda. Felly, mae gan y myfyriwr grant a chyllideb i weithio gyda – grant byw, grant i’w cefnogi a chyllideb i weithio i gefnogi ei ymchwil. Ac mae hefyd yn rhoi rhywfaint o brofiad gwaith pwysig iawn iddyn nhw hefyd, gan weithio gyda diwydiant, oherwydd bydd llawer o bobl sy’n gwneud MRes neu PhD, sydd o fewn prifysgol yn unig yn y bôn, yn cael hyfforddiant prifysgol cryf iawn a phrofiad prifysgol, ond mid ydynt yn cael y profiad proffesiynol pwysig iawn hwnnw sy’n gysylltiedig â gwaith hefyd. Felly, rwy’n credu bod prosiectau KESS 2 yn dda iawn, iawn oherwydd bod y myfyrwyr yn cael y gorau o ddau fyd os mynnwch chi. Ac rwy’n credu y gall fod yn ychwanegiad cryf iawn at eu CV wrth symud ymlaen ar gyfer swyddi posib. Pwy a ŵyr, efallai hyd yn oed i gael swyddi gyda’r cwmnïau maen nhw wedi bod yn gweithio gyda nhw. Mae’n rhoi llwybr da iddynt i’r diwydiant. Rwy’n credu bod prosiectau KESS 2 yn fuddiol i brifysgolion, diwydiant ac i’r myfyrwyr.

© SEACAMS2 / KESS 2, 2021

© SEACAMS2 / KESS 2, 2021

Sut mae’r prosiect wedi symud ymlaen a beth yw’r camau nesaf?

Jenny Bond (SEACAMS2): Wel, mae’r prosiect wedi bod yn rhedeg ers dros nifer o flynyddoedd bellach, felly rydyn ni wedi gwneud rhywfaint o gynnydd da iawn wrth efelychu ymddygiadau ymreolaethol a llawer o’r gwaith prosesu signal yn y cefndir. Rydyn ni wedi cynnal rhai treialon a threialon maes ar gyfer y cychod ARC Boat, ac rydyn ni nawr ar y cam lle gallwn ni gymhwyso llawer mwy o’r gwaith datblygu cefndir sydd wedi bod yn digwydd beth mae Zac wedi bod yn gweithio mor galed arno. Felly, rydyn ni ar gam cyffrous iawn yn y prosiect. Ac yn edrych ymlaen yn fawr at y camau tagio pysgod go iawn, a dyna lle dwi’n dod i mewn iddi ac yn gweld o ddifrif sut mae’r system yn ymateb i’r ymddygiadau y mae Zac wedi bod yn eu datblygu yn yr ochr ymreolaeth o pethau. 

Ian McCarthy (Ysgol Gwyddorau Eigion): Rwy’n credu bod y prosiect wedi symud ymlaen yn dda. Mae wedi mynd trwy gyfnod datblygu pwysig a chyffrous iawn, gan geisio cael yr holl electroneg i weithio i allu codi’r signal acwstig ac yna gallu cael lleoliad o ble mae’r signal yn dod i reoli symudiad y bydd rhwydweithiau cychod yn cael eu gwneud mewn amgylcheddau labordy neu fath o byllau ac yna mae’n cael ei symud i weithio mewn llyn lleol. Ac rydyn ni’n cyrraedd y lle rydyn ni’n barod i roi’r gwch i’r môr i weithio yn yr amgylchedd morol. Ac rydyn ni’n dod yn agos iawn ataf fy hun fel biolegydd pysgod, y darn mwyaf cyffrous, sydd mewn gwirionedd drwy tagio rhywfaint o bysgod ac yna’n ceisio eu dilyn. Felly dwi’n meddwl ar ôl llawer o waith caled gan Zac gyda’r partneriaid diwydiannol, rydyn ni’n cyrraedd y llwyfan lle mae’r cyfan yn dod at ei gilydd ac rydyn ni’n mynd i obeithio tagio pysgod yn fuan a gallu eu dilyn ar y môr. 

Felly, o’r safbwynt hwnnw, mae’r prosiect wedi symud ymlaen yn dda, yn enwedig i Zac â’i ddatblygiad proffesiynol a datblygiad gyrfa, mae wedi gweithio’n dda. Mae wedi llwyddo i ysgrifennu a chyhoeddi un papur yn llwyddiannus hyd yn hyn. Ac edrychwn ymlaen at weld allbynnau pellach o’r PhD yn hynny o beth hefyd. A chredaf mai’r camau nesaf yr hoffwn eu gweld yn bersonol fel ffordd y gallwn adeiladu ar y cydweithredu ac edrych i weld sut y gallwn ddefnyddio’r camau nesaf i gymhwyso’r offeryn olrhain hwn yn llwyddiannus, oherwydd mae yna lawer o gwestiynau ymchwil diddorol i edrych ar ecoleg symud pysgod mewn aberoedd, mewn dyfroedd arfordirol, mewn llynnoedd a dŵr croyw. Ac rwy’n credu y gallai hwn fod yn offeryn pwerus iawn, iawn ar gyfer olrhain symudiadau pysgod a deall mwy am eu hecoleg a’u hymddygiad yn y gwyllt. 

Beth yw eich gobeithion am effaith neu ddarpar effaith yr ymchwil hon i’r diwydiant ehangach, i Gymru a thu hwnt?

John Zachary Nash: Y darganfyddiadau cyhoeddedig yn bennaf yw’r astudiaethau diweddaraf ac astudiaethau dichonoldeb y dechnoleg sy’n dod i’r amlwg, ond yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf rwy’n gobeithio cyhoeddi pecynnau ffynhonnell agored datblygedig ar gyfer prosesu ac ardal acwstig. Dylai hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer cymuned wyddonol ehangach ac yn edrych ar olrhain acwstig yn gyffredinol, nid dim ond mewn roboteg. Felly, bydd gennym ddefnydd aml-grefft yn y gymuned wyddonol ehangach. O ran yr ochr roboteg ac ymreolaeth, rwy’n credu mai ein nodau gwaith yw bod yn welliant o’r radd flaenaf a’i nod yw helpu diwydiant llawer ehangach na roboteg yn unig. Y cynllun gwreiddiol ar gyfer y prosiectau oedd cynorthwyo datblygiadau cynaliadwyedd alltraeth yng Ngogledd Cymru gyda phŵer morlyn llanw a ffermydd gwynt ar y môr. Ond mae’r gwaith hwn hefyd yn hanfodol ar gyfer dyfodol datblygu pysgodfeydd cynaliadwy a brwydro yn erbyn gorbysgota. 

© RS Aqua, 2021

© RS Aqua, 2021

A yw prosiect KESS 2 wedi agor unrhyw gyfleoedd pellach i’r cwmni?

Ryan Mowat (RS Aqua): Mae prosiect KESS 2 yn bendant wedi agor cyfleoedd newydd i ni fel cwmni. Mae’r Ymchwil a Datblygu yn dal i fynd rhagddo, ond rydyn ni’n meddwl ar y diwedd, bydd yn bendant technoleg yno gallwn ddatblygu ymhellach ac o bosibl ei gynhyrchu i’w ddefnyddio yn y sectorau olrhain a chadw pysgod, yn ogystal â sectorau gwyddoniaeth cefnfor ehangach. Mae’r maes roboteg a gwyddoniaeth y môr ar gyfer roboteg cefnfor a systemau ymreolaethol ym maes y cefnfor, wir yn tyfu ar hyn o bryd, felly mae’n bwysig iawn ein bod ni’n gallu darparu technolegau sy’n bwydo i mewn i hynny ac sy’n caniatáu i hynny ddatblygu ymhellach fel sector, ond hefyd yn darparu mwy o atebion i’r robotiaid cefnfor hynny eu defnyddio ar y môr at ddibenion gwyddonol. 

Michael Case (H R Wallingford): Gwelwn fod nifer o feysydd lle gellid defnyddio hyn yn fasnachol. Ac rydym yn gweld bod cyfle masnachol pendant nid yn unig ar gyfer olrhain pysgod ond datblygu’r systemau ymreolaethol hyn. Fel y soniais, rydym eisoes yn cynhyrchu nifer o’n ROVs. Mae yna’r ARC Boat a’r ARC Boat Lite ac maen nhw’n cael eu defnyddio yn bennaf ar gyfer arolygu ond gallwn ni weld bod yna lawer o sgop i ehangu hynny ac os allwn ni eu gwneud nhw ar hyn o bryd, maen nhw’n cael eu gweithredu o bell yn y bôn, felly mae gennych chi weithredwr ymlaen y lan yn eu gweithredu. Felly os gallwn eu gwneud i’w cael eu gweithredu o bell ac y gallwn eu cael i siarad â’i gilydd, gallwn arolygu ardaloedd llawer mwy a gallwn wneud arolygu yn llawer mwy effeithlon. Felly, gallwn weld hyd yn oed os nad ydynt ar gyfer olrhain pysgod, bydd y dechnoleg a ddatblygwyd o gwmpas hynny gyda llawer o gymwysiadau trosglwyddadwy yn ein busnes. 

Ryan Mowat (RS Aqua): Mae prosiectau fel hyn yn tueddu i daflu heriau newydd a’n gwneud yn ymwybodol o gwestiynau eraill y mae angen i ni eu hateb ac atebion technolegol eraill y gallwn eu defnyddio yn y gofod ac yn sicr mae hynny wedi bod yn wir gyda’r prosiect KESS 2 hwn. Mae gennym eisoes ein golygon ar beth fydd canlyniad y prosiect hwn. Ond yn sicr, hoffem wedyn fynd â hynny ymhellach a datblygu’r system ei hun a’i gwneud yn fwy cymwys i systemau robotig eraill yn y gofod. Felly mae hynny’n rhywbeth sydd wedi’i ddatblygu’n uniongyrchol o ganlyniad i’r prosiect KESS 2 rydyn ni’n rhan ohono. 

Beth sydd nesaf i’ch busnes? A fyddwch chi’n parhau â’ch perthynas â BU ar ôl cwblhau’r prosiect?

Michael Case (H R Wallingford): Rwy’n credu bod gennym hanes hir o weithio gyda Phrifysgol Bangor ac mae nifer o’n staff yn dod o Brifysgol Bangor. Mae gennym ni brosiect arall yn ogystal â’r un yma, mae gennym ni hefyd myfyriwr PhD arall yn gweithio trwy Fangor, rwy’n credu, yn gweithio ar fodelu CFD. Felly mae gennym ddau fyfyriwr PhD ifanc o Fangor rydyn ni’n eu cefnogi ar hyn o bryd. Ac rwy’n credu, wrth symud ymlaen, yr hoffem ni dyfu’r berthynas honno ac rydyn ni’n ei chael hi’n ffrwythlon iawn. Rydyn ni’n hoffi gweithio gyda Bangor ac rydyn ni’n gobeithio bod hynny’n wir iddynt hwy hefyd, ac rwy’n credu ei fod yn beth positif iawn. 

Ryan Mowat (RS Aqua): Mae gan RS Aqua hanes hir o ymwneud â Phrifysgol Bangor ac yn benodol yr Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor. Rwy’n raddedig fy hun o’r ysgol honno. Mae ein rheolwr gyfarwyddwr wedi graddio o’r ysgol honno. Ac mae nifer o’n gwyddonwyr morol yma hefyd yn raddedigion o Fangor. Rwy’n credu ein bod eisoes yn edrych ymlaen at y dyfodol o ran cydweithredu â KESS 2 a Phrifysgol Bangor ac mae’r rheini’n ganlyniad uniongyrchol i’r cydweithredu sydd wedi digwydd hyd yma gyda KESS 2. Rydyn ni’n rhagweld y bydd technolegau roboteg cefnfor eraill yn datblygu fel canlyniad o’r prosiect hwn, ac rydym yn awyddus iawn i archwilio’r rheini ymhellach a’u datblygu ymhellach, gobeithio gyda KESS 2 eto wrth symud ymlaen. 

Beth yw eich cyrchfan neu obaith ar gyfer y dyfodol?

John Zachary Nash: Felly i gloi, credaf fod cysylltiadau Prifysgol Bangor â H R Wallingford ac RS Aqua yn gryf iawn, a bydd cydweithrediadau’n parhau am fod pawb yn elwa o’r cydweithredu hyn. O ran fy hun, mae fy ymchwil wedi rhoi mewnwelediad imi i feysydd ymchwil newydd i’w harchwilio, a gobeithio y byddaf yn y dyfodol yn gallu archwilio’r datblygiadau hyn ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor a’r ddau o’r partneriaid diwydiannol ar ffurf timau ymchwil yn y dyfodol. Mae datblygiadau technolegol yn seiliedig ar ymchwil yng Ngogledd Cymru wedi dod i’r amlwg. A chredaf fod WEFO a llywodraeth Cymru wedi gwneud gwaith gwych gyda darparu cefnogaeth i’r math hwn o ddatblygiad gyda phethau fel KESS a phethau fel M-SPark. Ac rwy’n gobeithio cyfrannu at yrru’r ffyniant technolegol hwnnw yn y rhanbarth yn y dyfodol. Diolch. 

Gyda diolch i’r holl gyfranwyr; John Zachary Nash (ymchwilydd PhD KESS 2 Prifysgol Bangor), Ian McCarthy (Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor), Jenny Bond (Prifysgol Bangor / SEACAMS2), Dr William Teahan (Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig Prifysgol Bangor), Michael Case (H R Wallingford) a Ryan Mowat (RS Aqua). 


Dolenni: 

H R Wallingford:
https://www.hrwallingford.com/
Twitter @hrwallingford 

RS Aqua:
https://rsaqua.co.uk/
Twitter 
@RS_Aqua 

SEACAMS2:
http://www.seacams.ac.uk/seacams2/
Twitter 
@SEACAMS2 

Bangor University School of Computer Science and Electronic Engineering:
https://www.bangor.ac.uk/computer-science-and-electronic-engineering/
Twitter 
@BangorCSEE 

Bangor University School of Ocean Sciences:
https://www.bangor.ac.uk/oceansciences/index.php.en
Twitter 
@sos_bangor_uni 


Cyhoeddiadau: 

“Olrhain symudiadau graddfa fân pysgod gan ddefnyddio roboteg forwrol ymreolaethol: Adolygiad systematig o’r radd flaenaf”

Cyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Ocean Engineering: 1 Mehefin 2021 

https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108650