Addasu pren: Ychwanegu gwerth at Sinc CO2 a dyfir yn lleol (Fideo)

Astudiaeth achos fideo gan ymchwilydd PhD o Brifysgol Bangor a ariannwyd gan KESS 2, Carlo Kupfernagel, ei oruchwyliwr academaidd Dr Morwenna Spear a’i oruchwyliwr partner cwmni Dr Andy Pitman o Lignia. Teitl eu prosiect yw “Addasu coed: Ychwanegu gwerth at Sinc CO2 a dyfir yn lleol” ac yn y fideo hwn mae Andy a Carlo yn dweud mwy wrthym am eu profiad o gynnal ymchwil fel rhan o raglen KESS 2.

Cofnodwyd y cyfweliad hwn ym mis Rhagfyr 2020 trwy alwad fideo oherwydd y pandemig COVID-19. Mae is-deitlau ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg trwy gosodiadau’r fideo, ac mae copi o drawsgrifiad y cyfweliad isod. Gyda diolch i’n siaradwyr; Dr Morwenna Spear, Carlo Kupfernagel a Dr Andy Pitman.

Astudiaeth Achos Myfyriwr a Chwmni: Trawsgrifiad y Cyfweliad

[Morwenna] Carlo, a allwch chi ddweud rhywbeth wrthyf amdanoch chi’ch hun, ac efallai eich cefndir academaidd? Sut daethoch chi i gymryd rhan yn y prosiect hwn?

[Carlo] Carlo yw fy enw i. Rwy’n fyfyriwr PhD blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor. Mae fy nghefndir academaidd mewn peirianneg prosesau. Felly, astudiais beirianneg prosesau ac yna fe wnes i arbenigo ar dechnoleg pren a ffibr. Rwy’n gweithio gyda chwmni coed Lignia ar gyfer y PhD hwn.

[Morwenna] Andy, dywedwch rywbeth wrthyf amdanoch chi’ch hun a beth mae Lignia yn gweld fel y buddion yn yr astudiaeth hon?

[Andy] Andy Pitman yw fy enw i. Fi yw cyfarwyddwr technegol cwmni coed Lignia. Rydym yn gwmni cychwynnol, rydym wedi bod ar waith ers tua thair blynedd yn cynhyrchu cynhyrchion am y flwyddyn ddiwethaf. Fel busnes newydd, roeddem wedi rhoi cryn bwyslais ar ymchwil a datblygu, gan ddod â’r cynnyrch o’r peilot drwyddo i raddfa fasnachol. O ddechrau’r prosiect, rydym yn gweithio gyda’r Ganolfan Bio-Gyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor, gan ddefnyddio eu harbenigedd mewn gwyddor coed a chemeg coed. Mae wedi rhoi cychwyn da i ni. Roedd yn brifysgol y graddiais oddi wrthyf fy hun ac felly roeddwn i’n gyfarwydd â’r dechnoleg y gallent ei darparu i helpu gyda busnesau wrth symud ymlaen.

[Morwenna] Pa mor hir ydych chi wedi bod yn rhan o brosiect KESS 2, Andy? A beth sy’n eich denu at y math hwn o ariannu? A oedd yn helpu i ddatrys problem benodol ar gyfer eich cwmni?

[Andy] Oedd, rydym wedi cael nifer o grantiau ymchwil gan y DU a Llywodraeth Cymru. Roedd grant KESS yn gyfle gwych i ni gyflwyno ymchwilydd ifanc i helpu i fynd i’r afael â rhai materion technoleg sy’n ymwneud â phroses addasu coed. Er bod y broses addasu pren yn gweithio ac wedi bod o gwmpas ers cryn amser, roedd deall y theori o sut y mae’n gweithio dal heb ei ddatrys. A dim ond trwy wybod hyn y gallwn wella ein prosesau a’n cynnyrch ymhellach.

[Morwenna] Carlo, dweud wrthyf ychydig am yr hyn rydych yn ymchwilio. A beth yw eich dulliau o fynd i’r afael â’r her hon?

[Carlo] Felly, dwi’n astudio yr addasiad o bren gyda math penodol o resin. Ac mae’r addasiad hwn yn cynnwys newid y wal gell ar raddfa foleciwlaidd. Yn awr, canlyniad yr addasiad hwn yw gwella eiddo ar bwys, sy’n caniatáu defnydd o goed a cheisiadau a fyddai fel arfer yn arwain at chwyddo gormodol neu ar ôl amser penodol i bydredd y dŵr. Mae fy ymchwil yn mynd i’r afael yn benodol â rôl pren gwahanol a phren sy’n cael ei dyfu’n lleol. Felly, mae’r dulliau rydw i’n eu defnyddio yn dibynnu ar y raddfa rydyn ni’n edrych arni. Ar raddfa wal gell, rydw i’n defnyddio microsgopeg i weld sut mae resin yn cael ei ddosbarthu. Ac yna ar raddfa fwy, mae gen i fwy o ddiddordeb mewn eiddo fel y caledwch neu’r cryfder neu’r gwydnwch naturiol.

Cydweithio

[Morwenna] Beth yw buddion y cydweithrediad hwn rhwng y byd academaidd a diwydiant i’r ddau ohonoch? Ac am eich bod chi’n gweithio gyda’ch gilydd fel partneriaid yn hyn, ddoi at Carlo yn gyntaf, ac yna Andy, am sylwadau eraill;

[Carlo] Yn gyntaf, mae’n PhD sy’n cael ei ariannu’n llawn, ac hepgorir ffioedd myfyrwyr. Fel hyn, gallaf ganolbwyntio’n llwyr ar fy ymchwil. Yna rwy’n gweithio gyda phobl wybodus iawn sydd ag arbenigedd diwydiannol ac academaidd, rwy’n cael hyfforddiant ar dechnoleg o’r radd flaenaf. Ac rwy’n gweithio ar brosiect ymarferol gyda chysylltiadau â’r diwydiant ac mae fy mhartner cwmni yn darparu llawer o adnoddau i mi, fel deunyddiau.

[Morwenna] Ac unrhyw beth o’ch ochr chi, Andy, ynglŷn a’r cydweithrediad hwn?

[Andy] O safbwynt y cwmni, rydym yn ennill mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, mae gennym ymchwilydd ifanc, brwdfrydig sy’n darparu syniadau gwahanol, a ffocws gwirioneddol ar elfennau penodol o’u prosiect PhD, sy’n golygu y gallent eu drilio i’r hyn a wnaed eisoes, yn ôl y llenyddiaeth wyddonol, a dod â thechnegau nad ydynt ar gael i ni mewn busnes ac diwydiant. Mae’n dod a’r technegau hyn i’n sylw, ac yn dangos i ni yr hyn y gellir ei gyflawni. Felly mae hynny’n gwbl hanfodol, i’n helpu ni i aros ar y blaen, o ran technoleg. Mae hefyd yn rhoi mynediad i ni at ystod o ymchwilwyr a’u rhwydweithiau. Mae goruchwylwyr Carlo yn aml yn darparu arweiniad beirniadol, a set arall o lygaid ar ddata a dulliau. Felly, mae pawb o bob plaid yn ennill o’r cydweithrediad hwn.

Effaith

[Morwenna] Carlo, dywedwch ychydig wrthyf am eich darganfyddiadau neu’ch canlyniadau yr ydych wedi’u darganfod hyd yn hyn. Beth ydych chi’n gobeithio ei ddarganfod wrth i chi ddal ati i edrych ymlaen? Gan fy mod yn gwybod nad yw’n hir iawn eich bod wedi cael yn y labordy gyda’r sefyllfa COVID, oedd gennych ychydig o oedi wrth gychwyn.

[Carlo] Ydw, rwy’n dal i fod ar ddechrau fy ngwaith ymarferol. Er bod gen i rai arwyddion eisoes yn dweud wrthyf pa ddarnau a allai fod yn addas i’w prosesu a pha rai efallai ddim. Felly, ar hyn o bryd, rydw i yn y broses o gasglu rhywfaint o ddata sylfaenol am effaith rhywogaethau ar broses. Ac mae’r dosbarthiad resin hefyd yn bwnc hanfodol i mi. Rwy’n ceisio mynd at y rheini trwy ficrosgopeg ac mae gen i rai mewnwelediadau diddorol yn barod. Er enghraifft, mae’r holl wahanol rywogaethau rwy’n edrych arnynt yn ymddwyn yn hollol wahanol o ran y dosbarthiad resin, ac mae’r dosbarthiad resin yn hanfodol, oherwydd mae’n penderfynu pa mor effeithiol y gall y broses fod.

Carlo Kupfernagel

[Morwenna] Andy, beth yw’r effaith neu effaith gadarnhaol y gwaith Ymchwil a Datblygu hwn ar gyfer eich cwmni?

[Andy] Ni yw’r cwmni addasu coed cyntaf a sefydlodd yn fasnachol yng Nghymru. Ac yn bresennol, rydym yn mewnforio pren o ochr arall y byd i’w ddefnyddio yn ein proses, oherwydd mae gan y pren set benodol o eiddo sy’n ei gwneud hi’n hawdd cael resin i’r pren a thrwy ‘r strwythur i gyd. Rydyn ni’n gwmni sy’n credu mewn cyfuno natur a thechnoleg, ac felly’n poeni am effaith amgylcheddol yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Mae diddordeb mawr mewn defnyddio adnoddau yn nes at adref. Mae hyn er mwyn lleihau’r allyriadau carbon sy’n gysylltiedig â chludo pren. Mae diddordeb mawr yn y DU hefyd, mewn cynyddu ein gorchudd coedwig, gan gynnwys hwnnw yng Nghymru, a gwneud gwell defnydd o’r pren rydyn ni’n ei dyfu yma yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb mawr mewn edrych ar yr hyn y gellir ei gyflawni gyda phrennau lleol. Mae hwn yn fudd amgylcheddol go iawn ac rydyn ni wedi rhoi llawer o bwyslais ymchwil yn y maes hwn.

[Morwenna] Beth yw eich gobeithion ar gyfer yr effaith neu’r effaith bosibl yr ymchwil hwn ar gyfer y diwydiant ehangach, neu i Gymru neu ymhellach i ffwrdd?

[Carlo] Gobeithiaf y gallwn ddefnyddio pren wedi ei dyfu yn lleol yn y tymor hir ar gyfer y broses hon, a deall sut y gall y broses fod yn wahanol i’r coed lleol hyn. Ac yna gobeithiaf hefyd y gellir ymestyn oes gwasanaeth y cynhyrchion hynny yn sylweddol.

[Morwenna] Mae hynny’n swnio’n debyg iawn i uchelgeisiau Andy o ochr y cwmni, felly mae’r ddau yma yn mapio yn dda gyda’i gilydd. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am yr effaith yng Nghymru neu effaith ehangach yr ymchwil Andy?

[Andy] Credaf yn bersonol fod coedwigaeth a chynhyrchion coedwig yn cynnig potensial mawr i Gymru wrth symud ymlaen. A’r ffordd wirioneddol o weld y buddion economaidd a chymdeithasol yw i werth gael ei ychwanegu at bren yn y wlad wreiddiol. Felly, rwy’n awyddus i weld cynhyrchion pren o Gymru, gan gynnwys Lignia, yn cael eu defnyddio yn ehangach ac er mwyn iddynt gael eu defnyddio’n ehangach, mae’n rhaid iddynt gael yr eiddo cywir. A chyda gwell defnydd, byddwn yn gweld mwy o gyflogaeth yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru ac oherwydd holl fuddion coedwigaeth. Felly gweithgareddau cymdeithasol i bobl drwodd i fuddion ar gyfer bioamrywiaeth neu ychwanegu gwerth i Gymru. Felly, mae’n economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Uchafbwyntiau KESS 2

[Morwenna] A yw KESS 2 wedi agor unrhyw gyfleoedd pellach i’r cwmni a grantiau neu brosiectau neu batentau yn y dyfodol? A chreu’r swyddi rydych chi newydd eu crybwyll mewn gwirionedd;

[Andy] Ydi, mae grant KESS 2 yn un o gyfres o grantiau sydd gennym ni gyda Bio-Gyfansoddion. Mae’n dod â buddion enfawr, mae’n golygu bod goruchwylwyr a chwmnïau, ymchwilwyr a phobl fusnes yn siarad gyda’i gilydd yn aml ac rydyn ni’n cael ein gwneud yn ymwybodol o gyfleoedd, darnau newydd o offer, elfennau newydd o gyllid, newidiadau mewn deddfwriaeth a newidiadau yn y ffordd mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â phethau. Rydyn ni’n dod yn ymwybodol o’r rhain trwy’r holl rhyngweithio. Er ei bod wedi bod yn flwyddyn anodd gyda COVID, un o’r pethau y gwnaeth argraff fawr arnaf oedd y broses recriwtio a ddaeth â Carlo atom ni. Ac i Carlo fel myfyriwr, roedd rhan gyntaf ei PhD yn llawer anoddach yn gorfod gweithio o bell. Ond ar ochr arall y geiniog, gwnaeth Carlo waith da mewn gwirionedd wrth gloddio i’r llenyddiaeth berthnasol, a llawer o lenyddiaeth gyfoes nad oeddem yn ymwybodol ohoni, a oedd yn ddechrau da. A byddwn yn dweud, wrth ei ddal yn ôl o’r labordy, mae’n golygu pan aeth i’r labordy, ei fod yn llawer mwy trefnus ac yn canolbwyntio ar feddyliau, sy’n arwain at rai canlyniadau eithaf cyflym iawn. Rydw i wedi cadw’n dawel ar sawl achlysur, oherwydd fel arfer, gydag ymchwilydd, mae yna elfen ar y dechrau o orfod gwthio’r ymchwilydd. Ond gyda Carlo, mae’n hollol i’r gwrthwyneb. Mae’n sylweddoli bod gennym rywun a ffocws da iawn, ac yn alluog iawn yn ymarferol. Felly, rydyn ni’n gweld canlyniadau cyflym, a chanlyniadau sy’n helpu i egluro rhai o’r pethau rydyn ni wedi’u gweld ein hunain yn y cwmni, sydd, unwaith eto, yn dda i’w deall ag i ddechrau gofyn cwestiynau ynglŷn â pham rydyn ni’n gweld y pethau hynny.

[Morwenna] Ardderchog, canmoliaeth uchel. Y cwestiynau nesaf i chi, Carlo. A ydych chi wedi cael unrhyw gyfleoedd i fynychu cynadleddau neu brofiadau eraill trwy’r prosiect KESS 2 hyd yn hyn? Neu a oes gennych chi fwriadau i wneud mwy o hynny yn y dyfodol? Mae’n swnio fel y bydd gennych chi ddigon o ganlyniadau i’w cyflwyno.

[Carlo] Do, mynychais rai cynadleddau, ond rhai ar-lein yn bennaf. Ond rydw i wir yn gobeithio mynychu mwy o’r rhain, ac efallai mynd ar deithiau. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i ymweld ag Andy yn ei gwmni pan fydd hyn yn bosibl. Ac ydw, rwy’n credu bod yna lawer o botensial ar gyfer cyflwyno canlyniadau ac ysgrifennu papurau a chydweithio.

[Morwenna] Mae hynny’n swnio’n dda iawn. Mae gen i gwestiwn i Andy nawr, oes gennych chi unrhyw gyngor i eraill a oedd yn ystyried gwneud neu gymryd rhan gan ymchwil a datblygu ochr y cwmni fel hyn trwy’r rhaglen KESS 2?

[Andy] Ie, yn hollol. Mae manteision cydweithredu ag ymchwilydd mewn prifysgol yng Nghymru yn ormod i’w cyfrif. Mae yna rai o’r buddion y byddech chi’n eu disgwyl, felly efallai ffocws mewn ymchwil ar broblem i’r cwmni neu elfen o waith newydd, ond y pethau nad ydych chi’n eu disgwyl sy’n ddefnyddiol iawn. Ac rwy’n credu ei bod yn bwysig os ydych chi am gael y gorau ohono, i ffurfio perthynas dda iawn gyda’r ymchwilydd a’u goruchwylwyr yn gynnar. Felly, rydw i wedi bod yn ymwybodol o gael fy hysbysu o gyhoeddiadau o dechnegau y credais na fyddent yn gweithio, sydd, trwy fewnwelediad gan fyfyriwr PhD newydd, wedi dangos bod pethau wedi symud ymlaen dros yr 20 mlynedd diwethaf. Felly, mae’r buddion yn enfawr. Meddyliwch am y mynediad at y meddyliau ychwanegol hynny yn y byd academaidd sydd â phrofiad o ddiwydiannau ehangach, a’r dechnoleg, yr offer dadansoddol sydd ar gael i brifysgolion na allem freuddwydio eu rhoi i redeg yn fewnol yn ein cwmni. Rydyn ni’n cael mynediad at hynny, a thechnegwyr medrus sy’n cael eu defnyddio i weithredu yn yr offer.

Symud ymlaen

[Morwenna] Carlo, ble yr ydych yn gweld hyn yn arwain? Ble ydych chi’n meddwl y byddwch chi ar ddiwedd y rhaglen PhD?

[Carlo] Yn gyntaf oll, wrth edrych i’r dyfodol agos, rwy’n gobeithio cyhoeddi rhai papurau a chyflawni fy PhD. Yna, yn y dyfodol mwy pell, rydw i wir yn gobeithio gweithio fel ymchwilydd, ac efallai dod i adnabod rhai meysydd eraill.

[Morwenna] Ac Andy, beth ydych chi’n meddwl sydd nesaf i Lignia fel busnes?

[Andy] Rwy’n credu bod mwy o gydweithio â’r byd academaidd i ddatblygu mwy o gynhyrchion a chynhyrchion mwy arloesol, allan o bren Cymraeg, yw’r dyfodol. Mae’n hynod ddiddorol bod gennym un o’r canolfannau ymchwil coed gorau yma yng Nghymru ac rydw i eisiau gweld mwy o ymchwilwyr ifanc yn cael eu hyfforddi yma. Mae angen mwy o ymchwilwyr ifanc, deinamig yn dod i’n diwydiant.

[Morwenna] Diolch yn fawr am eich amser, y ddau ohonoch. Mae hyn wedi bod yn ddiddorol iawn siarad â chi.


Carlo Kupfernagel : Poster Prosiect