Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021, mae KESS 2 yn tynnu sylw at rai o’r cyfranogwyr benywaidd gwych a ymddangosodd yn ein newyddion trwy gydol 2020. Dewisodd y menywod hyn herio 2020 trwy barhau â’u gwaith ymchwil diwyd yng nghanol pandemig Covid-19. Mae’n rhaid dweud nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr, mae llawer mwy o ferched anhygoel yn gwneud gwaith gwych gyda KESS 2! Eleni mae ein chwyddwydr yn disgyn ar:

Louise McNichol

Yn ddiweddar iawn ymddangosodd Louise mewn gweminar a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn siarad am Ymchwilio i Ffermio Cynaliadwy yng Nghymru. Roedd hi’n rhan o banel ochr yn ochr â Dr Prysor Williams, Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, a’i chyfoed carfan Joe Jones.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/hcc-sustainable-farming-webinar/

Dr Rhi Willmot

Mae Rhi yn Gyn-fyfyriwr KESS 2 o Brifysgol Bangor a enillodd ei PhD mewn Seicoleg wrth weithio ochr yn ochr â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB). Canfu ei phrosiect ymchwil PhD y gall seicoleg gadarnhaol – astudio cryfderau a rhinweddau sy’n helpu pobl i deimlo’n dda yn feddyliol – hefyd hyrwyddo ymddygiad iach. Roedd y prosiect yn un o’r cyntaf o’i fath ac fe’i ariannwyd ar y cyd gan arian Awyr Las ac ESF trwy KESS 2.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/positive-psychology-a-new-approach-to-promoting-healthy-behaviour/

Olivia Howells

Ymunodd ymchwil Olivia, o Brifysgol Abertawe, â’r frwydr yn erbyn coronafirws trwy lywio ei hymchwil gydweithredol tuag at ddatblygu ‘patsh smart’ ar gyfer rhoi brechlyn. Roedd Olivia eisoes yn gweithio ar ddatblygu a chymhwyso meicro-nodwyddau mewn cydweithrediad â phartneriaid cwmni BIOMEMS Technology Ltd, prosiect a welodd hi’n ennill y Wobr Delwedd Ymchwil yn Digwyddiad Blynyddol KESS 2 yn 2017.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/swansea-university-covid-smart-patch/

Jessica Hughes

Trwy ei hymchwil ym Mhrifysgol Bangor a’i phartneriaeth gyda Rygbi Gogledd Cymru, cymerodd Jessica ran yn ymgyrch iechyd a lles menywod “Nid yw’n Rhwystr” gan Grwp Llandrillo Menai. Llwyddodd i godi ymwybyddiaeth o Urddas Mislif ac atal tlodi mislif ymysg myfyrwyr. Siaradodd Jessica hefyd mewn gweminar Partneriaethau a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd yn gynharach yn 2020.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/jessica-hughes-gets-involved-with-promoting-period-dignity-campaign-it-wont-stop-us/ ac http://kess2.ac.uk/cy/watch/

Lucia Watts

Gwahoddwyd Lucia, sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor, i gymryd rhan yng Nghyfarfod Blynyddol Cymdeithas Ecolegol Prydain ar-lein ar 14eg – 18fed Rhagfyr 2020. Mae prosiect Lucia, mewn partneriaeth a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ymchwilio i effeithiau tebygol posibl newid yn yr hinsawdd ar eiddo Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.

Gwyliwch: http://kess2.ac.uk/cy/lucia-watts-participates-in-british-ecological-society-annual-meeting/

Tasmia Tahsin

Cymerodd Tasmia, o Brifysgol Abertawe, ran yn ein cyfres Croniclau Covid gan rannu ei phrofiadau o ymchwilio yn ystod y cyfnod clo. Mae prosiect Tasmia yn cydweithredu â Phrifysgol Caerdydd a phartneriaid cwmni Canolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru. Mae ei phrosiect yn cynnwys deall bioleg signalau celloedd canser er mwyn datblygu therapi cyfuniad cyffuriau wedi’i deilwra.

Gwyliwch: http://kess2.ac.uk/cy/covid-chronicles-video-tasmia-tahsin/

Robin Andrews

Mae Robin, o Brifysgol De Cymru yn Nhreforest, yn un arall a rannodd ei meddyliau ar ymchwilio yn ystod y pandemig yn ein cyfres Croniclau Covid. Mae Robin yn gweithio ochr yn ochr â gwefan gofal iechyd health&her.com ac mae ei phrosiect yn cynnwys gwerthuso gwiriwr symptomau ar-lein ar gyfer menywod â symptomau menopos.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/covid-chronicles-robin-andrews/ and http://kess2.ac.uk/cy/10-facts-about-the-menopause/

Nisha Rawindaran

Cymerodd Nisha, sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ran yng ngweminar cynaliadwyedd Prifysgol Bangor gan ganolbwyntio ar Ddiwydiant, Arloesi a Seilwaith ym mis Gorffennaf 2020. Mae ei hymchwil yn seiliedig ar seiberddiogelwch a bygythiadau, sydd yn arbennig o bwysig yn y byd sydd ohoni gyda’n defnydd cynyddol o’r rhyngrwyd gartref ers ddechrau’r pandemig.

Gwyliwch: http://kess2.ac.uk/cy/watch-goal9/

Dr Rhiannon Chalmers-Brown

Mae Rhiannon yn Gyn-fyfyriwr KESS 2 o Brifysgol De Cymru y datblygodd ei ymchwil PhD gyda Tata Steel gyda’r broses o gymryd allyriadau nwyon tŷ gwydr a’u trosi’n gemegau i’w defnyddio mewn biopolymerau a phlastigau. Mae’r bioreactor bellach ar raddfa beilot gyda’r potensial i ddatblygu i fod yn dechnoleg fforddiadwy i bontio’r bwlch rhwng y diwydiant dur fel rydyn ni’n ei wybod a dyfodol cynaliadwy ym maes cynhyrchu dur gwyrdd.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/kess-2-alumni-dr-rhiannon-chalmers-brown/ 

Jennifer Langer

Mae Jennifer wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae’n ymchwilio i ddefnydd, lles a chynhyrchedd gweithle gyda phartneriaid cwmni Orangebox. Cymerodd ran hefyd yn y weminar Diwydiant, Arloesi a Seilwaith ym mis Gorffennaf 2020 gan siarad am ei phrosiect sy’n ymchwilio i ffyrdd newydd o weithio gyda dylunio swyddfeydd modern a’i effaith ar les seicolegol.

Gwyliwch: http://kess2.ac.uk/cy/watch-goal9/

Dr Manon Pritchard

Gweithiodd Manon ar draws Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe a dyfarnwyd ysgoloriaeth PhD KESS iddi yn ôl yn 2011 gan weithio gydag AlgiPharma AS. Yn 2020, rhannodd ei phrofiadau gyda ni ar ffurf astudiaeth achos Cyn-fyfyrwraig. Nod cychwynnol ei phrosiect oedd canfod potensial gwrthficrobaidd cyfansoddyn newydd sy’n deillio o wymon ac ers hynny mae ei chyfle KESS wedi arwain at nifer o geisiadau patent llwyddiannus i’r cwmni yn ogystal â 13 o bapurau ymchwil cyfnodolion cyhoeddedig, 33 crynodeb a phennod llyfr.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/kess-2-alumni-dr-manon-pritchard/

Shannan Southwood-Samuel

Gan astudio ym Mhrifysgol De Cymru, mae Shannan yn cydweithredu â phartneriaid cwmni Tata Steel i ymchwilio i uwchraddio sgil-gynhyrchion nwy popty golosg. Shannan oedd y trydydd myfyrwraig KESS 2 i gymryd rhan yn y weminar Diwydiant, Arloesi a Seilwaith ym mis Gorffennaf 2020 a siaradodd am ei darganfyddiad o nwyddau gwerth uchel sydd wedi’u cynnwys yn nhar sgil-gynhyrchion popty golosg ynghyd ag effaith a chynaliadwyedd ei phrosiect yn y diwydiant dur.

Gwyliwch: http://kess2.ac.uk/cy/watch-goal9/

Beth Mansfield

Cyrhaeddodd Beth, o Brifysgol Caerdydd, y rhestr fer ar gyfer rownd derfynol Gwobr Ymchwilydd Gyrfa Gynnar y Flwyddyn BTS / BALR / BLF ar ôl cyflwyno ei chrynodeb yng Nghyfarfod Gaeaf Cymdeithas Thorasig Prydain (BTS) yn 2019. Allan o’r 56 ymgais a wnaeth eu cyflwyno, dewiswyd Beth yn un o 6 yn y rownd derfynol gyda’i haniaeth yn dwyn y teitl “Gwrthwynebyddion derbynnydd synhwyro calsiwm (calcilyteg) fel triniaeth newydd ar gyfer clefyd llidiol yr ysgyfaint a yrrir gan larwm”.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/beth-mansfield-early-career-investigator-of-the-year/

Dr Kirstie Goggin

Dyfarnwyd ei PhD i Kirstie mewn amserlen anhygoel o 3 blynedd 4 mis a hi oedd y derbynnydd PhD KESS 2 benywaidd cyntaf ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd ei hymchwil yn ymwneud â datblygu dulliau cemegol a genetig newydd i wella olrhain, tryloywder a dilysrwydd o fewn cadwyni cyflenwi bwyd, gan ganolbwyntio’n benodol ar olew palmwydd.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/usw-kg/ ac http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/welsh-scientists-are-helping-to-keep-our-food-healthy-safe-and-sustainable/

Mirain Llwyd Roberts

Mae Mirain yn Gyn-fyfyrwraig KESS 2 o Brifysgol Bangor a enillodd ei chymhwyster MRes gan ymchwilio i ofal rhwng cenedlaethau gyda Chyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin. Mae gwaith ymarferol rhwng cenedlaethau yn gyfle i sefydlu perthnasoedd arbennig rhwng pobl o bob oed ac i feithrin dealltwriaeth o’i gilydd. Gwelodd Mirain berthnasoedd arbennig yn ffurfio rhwng plant cynradd a’r rhai mewn gofal dydd, rhwng plant uwchradd a phobl yn y gymuned a myfyrwyr ac unigolion mewn cartrefi gofal. Pwysleisiodd yr ystod enfawr o berthnasoedd a ffurfiwyd yn yr astudiaeth sut y gellir pontio’r bwlch rhwng cenedlaethau rhwng unrhyw un.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/kess-2-alumni-mirain-llwyd-roberts/

Sophie Mullins

Sophie MullinsYn ymchwilio i sut mae offer digidol yn galluogi cydweithredu rhwng busnes a’r llywodraeth i geisio canlyniadau economi gylchol, cymerodd Sophie o Brifysgol Abertawe ran mewn astudiaeth achos KESS 2 gan egluro mwy am ei hymchwil gyda Capgemini a’i darpar effaith. Mae hi wedi nodi y gallai rhanddeiliaid yng Nghymru gyflawni cydweithredu trwy nifer o ffyrdd gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddefnyddio offer digidol a thechnolegol i alluogi gweithredu’r economi gylchol.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/sophie-mullins-swansea/

Emma Samuel

Mae Emma wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n ymchwilio i gydymffurfiaeth hylendid dwylo a diwylliant diogelwch bwyd mewn gweithgynhyrchu bwyd. Mae ei phrosiect yn ceisio sefydlu cydymffurfiad hylendid dwylo cyfredol mewn busnes cynhyrchu a phrosesu bwyd aml-safle ochr yn ochr â dadansoddiad o’r diwylliant diogelwch bwyd. Defnyddir y canfyddiadau i lywio dyluniad – a gweithrediad dilynol – ymyriadau hylendid dwylo a ddatblygir i ddiwallu anghenion penodol y busnes.

Darllen mwy: http://kess2.ac.uk/cy/case-studies/cardiff-met-es/

Ydych chi’n gyfranogwr benywaidd KESS 2 a hoffai gael sylw yn ystod Diwrnod Rhyngwladol y Menywod nesaf? Cysylltwch trwy e-bostio kess2@bangor.ac.uk